HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 39

JPEG (Deze pagina), 695.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

fl

l
I.
SAMENSTELLING EN BEGROOTING DER KOSTEN VAN DE BRUG
l OVER DE WAAL BENEDEN NIJMEGEN.
i
Behalve op de·gedeelten waar sterke vernaauwing van het profil en dus
ë buitengewone stroomsnelheid bestaat, is in de goed genormaliseerde pro-
§ tillen, de grootste diepte 6 tot 7 M onder MR; vooral wordt dit het geval ·
i bij peilraai XVI in het riviervak waarin de brug gebouwd wordt. In het
' brugprofil zelf ligt het diepste punt van den bodem op 1.92 M -l- AP. Ten
einde evenwel tegen alle mogelijke verdieping langs de pijlers gewaarborgd
A te zgn, wordt de onde1·kant van de fundering der stroompijlers ontworpen
op AP; welligt kan die aan den regteroeve1· hooger gelegd wo1·den.
De eenvoudigste inrigting der fundering zal zijn eene storting van beton,
besloten binnen eene 30 c.M zware kist van digt aaneengesloten dennen
dampalen, waarvan de boveneinden boven water uitsteken en moeten die-
' nen tot het droogmalen van de binnenruimte de1· kist en tot het optrekken
van het metselwerk boven water, en die daarna afgezaagd worden.
De bovenkant der betonfundering wordt gesteld op 6.50 M + AP, dat
is ’1 M onde1· den laagst bekenden waterstand; zoo noodig kan hij tot 7.00
of 7.50 M + AP gebragt worden, indien men vreest, dat bü hoogere wa-
ierstanden het leegmalen der betonkist bezwaar zal hebben. Daardoor
ontstaat geen ve1·m.erdering van kosten.
De afmetingen de1· stroompijlers worden bepaald door de volgende voor-
. waarden:
do. de afmetingen van den bovenbouw;
20. den druk, uitgeoefend door het gewigt van den pijler met boven-
bouw en toevallige belasting op den bodem; ~
30. den wederstand tegen ijsgang.
, *10. De afmetingen van den bovenbouw.
G Men stelt zich voor de landhoofden en pijlers in te rigten voor twee af-
zonderlijke bruggen van enkel spoor, waarvan een b1·ug dadelijk gemaakt
wordt en de tweede eerst wanneer het toenemend verkeer het leggen van
·.,« _ _ pgp My