HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 36

JPEG (Deze pagina), 504.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

·-·~ .,«;¢.·,;...;«,:;1,;;r’ï’ ..L""` Z" " .. , ...`,.V V ./a we ­.­»­~Y «~»- «­-­V_';r;·~FY ~ . '
lf?
è
i ,
j 34
l
om een onderzoek uit te lokken, dan zullen welligt de woor-
den van den eerwaardigen oud Minister van der Brugghen
E beschaamd worden, toen bü in zijne >>Troost.rede aan het
`lï oude Ntimegen" uitriep:
»Uwe zustersteden hebben levenskrachtenlevensmoed om,
ç »aan het banket der staatsmillioenen zich elk haar deel ver-
1 »zekerd hebbende, zich weinig te bekommeren over de vraag,
5 »oF er voor de oude van dagen aan de deur des rijken mans
»eenige brokskens overscl1ieten."
En zijn dan ook de grootste schotels van het banket ver-
dwenen, de ntjvere stad met hare energieke bevolking zal
het hare eer niet te na rekenen, nog aan het nageregt te ‘
worden genoodigd. ·
Empel bg ’s Bosch, September 1869.
l
` F
`
ï