HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 35

JPEG (Deze pagina), 794.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

. V g"""“`““°b i V «
` zi
j Op diezelfde diepte moest gewerkt worden bij de funde-
ring der stroompülers van de brug bij Mainz, en dit ging
. zonder eenig bezwaar.
j Voor de pülers der brug over den Moerdijkis tot op meer ij
dan 7 M. gebaggerd, en dat nog wel tusschen de koppen ‘
der palen, die onder de fundering geslagen waren. g
3 _ De voorgestelde wijze van fundering heeft dan ook naar
mijne meening niet het minste bezwaar. i
V. Volgens bijlage lll bedragen de kosten der lijn f’l,525,000.
' De totale kosten der lgn Nijmegen-Arnhem bedragen j
, derhalve ............. /%,525,000.
` Q behalve de uitgaven voor verdediging en rivierverbetering.
Q` Door het bestuur der Nijmeegsche spoorwegmaatschappü {
is concessie gevraagd voor den aanleg dier ltjn met eene
bijdrage van den staat vanf3,000,000 voorde beide bruggen. J
Naar mijne overtuiging en op de gronden in de voorall ;
gaande beschouwingen ontwikkeld, is die som volkomen vol- j
doende. Een speciaal onderzoek van rgkswege is echter J
ä onmisbaar om de juistheid daarvan te staven.
¥ Dat onderzoek is bovendien noodig om de werken vast te Z
à stellen, die de regering noodig zal achten voor de verdedi-
ging van Nümegen, voor de verbetering of normalisering
der beide rivieren, en de uitbreiding van de stad Nijmegen
naar de züde van den spoorweg.
ë stor.
De verbinding van Ngmegen aan het groote spoorwegnet a
is voor die stad eene levensquestie. Door een ter kwader
ure ingediend amendement op de wet van ‘l860 uitgesloten i
van dat voorregt, heeft het zich uit eigen middelen en met ·
eigen kracht eene verbinding met Duitschland verschaft. ;
. Die aansluiting te voltooijen, den laatsten schakel in de keten
te smeden, en het aan die aanzienlqke handelsstad gedane
onregt te herstellen, moeten het onderwerp uitmaken van
ti ernstige overweging bij de regering en de vertegenwoordi-
' ging. Mogten deze beschouwingen er iets toe bijdragen,
3