HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 34

JPEG (Deze pagina), 836.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

Vi)m_________,____ ____,V«_>__ __,Y_ __ , we .4. Y . · - - Y--·~~v ­ .
32
Maar juist de bouw van die bruggen heeft den weg ge- A
wezen voor de bezuinigingen die voortaan in de samenstel-
ling te maken zijn. Zü bestaan hoofdzakelijk in:
het geven van geringer afmetingen, vooral in dikte aan de .
i pijlers; het zooveel mogelük besparen van hardsteen en het
vervangen van dien steen in de vlakken der stroompijlers
door ruw bebakten hardsteen, (zoogenaamdenmoëllon piqué) ä .
die slechts de helft kost van den eersten. Verder moet
men niet vergeten dat in de laatste tien jaren de prüs van Q
het aan bruggen verwerkt ijzer met 75 percent is vermin­ {
derd. .
Daarbij komt nog dat de bodem te Nümegen en te Arn- ` j
hem uitmuntend is, zoodat er geene onderheijing der be- Y
tonfundering met palen noodig is, gelük te Bommel het
geval is geweest.
Men heeft de moeijelükheden van den bouw eener brug
over de Waal bij Nümegen veeltijds overdreven. Waarschün-
lrjk is daartoe de aanleiding geweest de diepe uitschuring ·,
van den bodem der rivier onmiddellijk voor de stad.
Er is echter aangetoond dat die uitschuring', alleen het ‘
gevolg zrjnde van het naauwe profil en de geringe breedte ,
der rivier bij hooge standen, niet te vreezen is bü een zoo
i goed genormaliseerd protil als voor de brug is gekozen.
Ik deel dan ook geenszins in de meening door de Inge-
nieurs Schneitter en van Diesen uitgesproken in hun >>Ver­
»slag eener reis gedaan in October 1859 op last van den `
= »Minister van Binnenlandsche Zaken, tot onderzoek naar "
<·_ »de inrigting van eenige bruggen in Duitsche en Zwitsersche
i »spoorwegen," waar zü op bladz. 'I44 de methode van fun-
dering der pülers voor de brug over den Rijn bij Kehi met
zamengeperste lucht, ook te Nijmegen wenschen toegepast
te zien om de daar bestaande groote waterdiepte.
Volgens de door mij voorgestelde wijze van fundering komt
de onderkant van den beton der stroompijlers op AP., dat
is bijna 2 M. onder het diepste punt in het brugprofil. g
t De zomerwaterstand te Nümegen is ongeveer 7.50 M. en ·
bereikt zelden 8 M. + AP. De diepte der uitbaggering zal
dus hoogstens 8 M. bedragen.