HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 33

JPEG (Deze pagina), 755.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

l E l
ll ` 31 Q?
l· ’ä
l, helling gemaakt worden van ’l à 200, en eene dergelijke E
l van de groote opening af tot nabij het station bü Oosterbeek. lj
1 . Daarvan uitgaande, moet de lijn aanvankelijk den voet e;
i der helling van den berg volgende, daar langs opklimmen, ­ E
" den straatweg naar Utrecht bij llulkenstein snüden en zich
’ A daarna vereenigen met den Rünspoorweg. Tot het bepalen N
der bogen en hellingen van dat gedeelte , is eene studie van °
l het terrein noodzakelük. Voor mijne beschouwingen is dat
tg punt van ondergeschikt belang.
Voor het geval dat aan eene overbrugging boven Arnhem
de voorkeur mogt worden gegeven, is op de de kaart met
¥ stippellijnen de dan te volgen rigting aangeduid , en tevens
de door den waterstaat ontworpen afsnijding van den Rrjn
voorgesteld. ` _
_ KOSTEN VAN AANLEG.
Volgens de bijlagen I en ll zijn de kosten der bruggen
.ä " als volgt: " j
? de brug over de Waal bü Nümegen .... f 1.896.000 l
>> » » den Rijn » Arnhem ..... » 1.007.000 ’
te zamen f 2.903,000. J
waarbij is te voegen: _
5 onteigening van 24 Hectares uiterwaard tot den .
. bouw der bruggen benoodigd, gerekend tegen
ongeveer f!l000. per H. A., ongeveer . . . » 97.000
8* totale kosten der bruggen bü Nümegen en V
Arnhem ....... . . Q ..., f 3,000,000.
In deze som zün niet begrepen de kosten voor rivierver­ ` il
‘ betering , voor zoover die niet voldoende bereikt wordt door
A de uitbaggering der rivier of de grondontleening op de uiter­ {
waarden ten behoeve van de opreden naar de bruggen of ` Y
den ballast in de spoorbaan.
ä Niettemin zal deze som gering schünen, vooral wan-
A neer men ze vergelijkt met de spoorwegbruggen door den .
staat uitgevoerd. ‘ V
1*
I . - · 3
·»· 7