HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 31

JPEG (Deze pagina), 783.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

., , j . ,``r .. .VYY .. ,,Y ... J Y _; __
1
j
j aa
stuwing in het brugprolil, maar men zou de wijdte der brug
en den inhoud van het hoogwaterproül nog zooveel kunnen
ji _ verminderen, dat de stroomsnelheid van 1.33 M. per secunde
· bereikt werd. Dat is echter niet geschied, om te blrjven
aan de normaalbreedte van450 M. bij H. R. tusschen de dijken, Q
V door het bestuur van 's Rijks waterstaat als normaal aan- j
genomen. 'H
Gaat men verder nog na, dat de wijdte van het profil bij ‘
alu HQ R. in den hoogen weg van Nümegen naar Arnhem ge- _?
‘ ä vormd word door:
, eene schipbrug wijd ........... 150 M. »;
twee doorlaatbruggen .......... 180 »
i bijeen 330 >> J
_ dan is genoegzaam aangetoond dat eene wüdte van 438 M. _
voor de brug aan de strengste eischen voldoet.
p J, Voor de overbrugging van het eigenlijke rivierbed wordt
3 . bestemd eene opening van 100 M., waardoor twee pijlers in Vï
de rivier komen, en aan weêrszüden daarvan breedten van Q
V 25 M. tot de oevers overblijven.
~ji­ Voorts worden op den noordelüken en den zuidelijken oever ä
I ‘drie doorlaatopeningen gemaakt elk van 52 M.
' De wijdte der brug is aldus verdeeld: j
3 noordelüke doorlaatopeningen van 52 M. . . 156 M. ·
. eene opening ....... » . . _. . . 100 » ‘
3 zuidelijke doorlaatopeningen » » » . . 156 »
4 landpülers dik 4 M. .......... 16 »
j` 2 stroom >> >> 5 >> .......... JD »
" bijeen 438 M. {
Door deze verdeeling komt geen pijler midden in de ri- F
·vier, en blüft de opening van 100 M. in de stroombaan be-
. stemd voor den geleidelüken afvoer van water en ijs en voor
de scheepvaart. Het overspannen der rivier met een ope- j
ning van 150 M., zooals te Kuilenburg is geschied, wordt jl
hier geheel onnoodig geacht, uithoofde van den veel gun- {
_ stiger toestand van het riviervak en van de bedijkingen,
9 die zich hier allen op den linker oever bevinden.
Daarenboven heeft de ondervinding van de laatste ja- ·
ren genoegzaam bewezen, dat openingen van 100 M. vol- ·
" lï
. l
· i
‘ l
j 1