HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 20

JPEG (Deze pagina), 841.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

B * l
. ä
18 . ‘
i Men ziet dat in het algemeen de inhouden van de pro- J `
tillen bü `M. B. ‘van dit riviervak dien van het aangenomen
normaal prolil overtreffen, en dat beneden raai XVI de pro-
tillen bij M. R. minder inhoud hebben dan daarboven.
Dit moet toegeschreven worden aan de meer regte strek- lu
king die de rivier beneden die peilraai verkrijgt, waardoor I I
de uitschuring van den bodem op een gedeelte daarvan-voor-
komen en ook de diepte minder wordt. 5;
Beide omstandigheden maken dan ook de plaatsing der "'
brug in dat gedeelte wensehelük, terwül echter de aanname
van een ruim protil bg M. B. noodig is met het oog op den J
grooten inhoud der overige protillen in dat riviervak, en
eenige verkleining die door de funderingen der pülers zal
ontstaan. I
Om te kunnen nagaan hoe groot de hoeveelheid water is, {
die bij hooge waterstanden per secunde door het profil der
brug kan worden afgevoerd, is het noodig het verval te {
‘ kennen, dat over eene aanzienlijke lengte der rivier bestaat. (
. Daartoe aannemende het vak tusschen Hulhuizen en Nüme-
gen, zoo vindt men dat bij den middelbaren waterstand te L
. ‘ Hulhuizen van 10.58 M. ­­!­ AP., die te Nijmegen bedroeg ·
9.10 M., gevende dus een verval van 1.48 over eene lengte
van 13950 M. of per M. van 0.0001061 M.
BQ hoogere standen neemt dit verval eenigzins toe, en
volgens bovengenoemde verhandeling van den Ing. van Die- J n
sen is het bij een waterstand van 14.31 M. -I-­ AP. te Nij-
megen, te stellen op 1.93 M., of 0.0001383 per M1.
In bijlage N°. 6 van die mededeeling komt echter bü een ,
stand van 14.35 M: te Hulhuizen, een gelijktijdige voor van Q
12.25 M. -I- AP., te Nümegen, gevende een verval van 2.10 M.,
of 0.0001505 M. per Ml.
Tot het berekenen van de stroomsnelheid die door dat ver- I
val in eenig proül wordt teweeg gebragt, is gebruik gemaakt
van de bekende formule:
v Z saaie V " ,
waarin: I
V de stroomsnelheid in meters per secunde. ä
. X
‘»+-- ..