HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 18

JPEG (Deze pagina), 874.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

l
16
” Nijmegen, alzoo van 14.31 M. + AP. en een normalisering
van de Waal volgens het vastgestelde door den Minister van
Binnenlandsche Zaken van den 23****** Mei 1867 n,,. 212 3****
afdeeling, waarbij ondersteld wordt, dat langs de geheele
rivier de düken op beide oevers gebragt worden op een on- I
derlingen afstand, die op de Waal van 750 tot 800 M. gaat, ‘
gemeten op 2 M. boven middelbaar water.
In dien toestand, dien men zou kunnen noemen den ide- '
alen toestand der rivier, dien men dan ook moet trachten j
te bereiken, of waarop men althans steeds het oog geves-
tigd moet houden, vond de heer van Diesen een afvoerend _ .
vermogen dat zün maximum heeft in het vak Hulhuizen-
Nijmegen, van 9168 M.3 en zijn minimum in het vak St. An-
; dries­Bommel, van 6545 MP per secunde.
BQ den bouw der vaste bruggen over onze hoofdrivieren E
moet het beginsel voorop staan dat omtrent den geregelden Y
waterafvoer geen de minste twijfel kan bestaan en dat, in
, welken gevaarlijken toestand de bedijkingen der oevers door E
hoog water, ijsdammen enz. kunnen geraken, de brug zelve
geen de minste ongerustheid behoeft te veroorzaken voor de i`
vermeerdering dier gevaren.
. De bruggen over de Lek, de Waal en de Maas in de laat-
ste jaren voor de spoorwegen gebouwd, hebben dan ook j
glansrijk de proef doorgestaan. Wel verre van belemmering .
in den afloop van het water te veroorzaken, is juist op de
. punten waar zij gebouwd zijn, een zeer geregelde afvoer van
t iis en water waargenomen, en is bewezen dat door het stel- .
len van pijlers in het stroombed, de ijsschollen in kleiner
stukken gebroken worden en daardoor het gevaar voor de
vorming van üsdammen op die punten verminderd wordt.
Van dat beginsel uitgaande, moet men bij de bepaling van , .
het doorstroomingsproül in eene brug, de gegevens zooda· ·
nig kiezen dat aan de strengste, ik zou bijna zeggen aan
overdreven eischen wordt voldaan. - _
Daartoe kies ik onder de bovenstaande gegevens voor nor- _x
‘ maal profil, afvoerend vermogen enz. de hoogstecüfers,
buiten beschouwing latende de opgaven van de Hoofd­Inge­
nieurs Ferrand en Beijerinck en den oud Soldaat, die klei-
, gaat g .