HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 16

JPEG (Deze pagina), 771.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

14
In die rigting wordt de Noorder Waaldijk gesneden op i
ongeveer 400 M. beneden protil XVI der hydrographische
kaart, uitgegeven door het topographiseh bureau van het 2
Ministerie van oorlog, en is de afstand tusschen de beide
Waaldüken ongeveer 700 M. _
Er moet nu nagegaan worden in hoever het profil over
de rivier in genoemde rigting voldoende kan geacht worden
tot afvoer van het water van de Waal, zonder gevaar van I
opstuwing of van eene zoodanig verhoogde stroomsnelheid , '
dat of de bovenwaarts gelegen düken gevaar loopen o uit- 1;
sohuring van den bodem op de plaats der pülers te vree- l
zen 1s.
Omtrent den waterafvoer van de Waal bestaan verschil-
lende meeningen; bij de aannamen die men doet voor den
bouw eener' brug is het raadzaam de hoogste cüfers aan te .
houden om zeker te zgn, dat de aanleg van zoodanig kunst- l
werk in geen geval den vrüen afloop van water en üs zal ‘
kunnen hinderen. ‘
De Hoofd­lngenieur Beijerinck (*) vond voor het vermo­ __
" gen van de Waal bij middelbaren stand van 10.68 M. +AP. te "
Pannerden. .......... 1371 M3 per seg
cunde. · .
BQ een hoogwaterstand van 13.86 M. + AP te Panner- '
den was de afvoer ........... 5131 M3. .
De waarnemingen door den Hoofd­Ingenieur Ferrand me- .
degedeeld, geven hoogere cijfers , namelijk bü middelbaren
stand ............... 1488 M3. h ,_
De Generaal Kraüenhoff vond in 1812 voor den afvoer van
de Waal te Varik bij middelbaar water .... 1490 M3.
Volgens den Oud Soldaat (de Nederlandsche hoofdrivieren
en de plannen tot hunne verbetering) zou de grootste af-
voer van den boven­Btjn bijeen waterstand van Ca 15.20 _
· (*) M. G. Beijerinck, Onderzoek in hoever eenige, tot hiertoe voorgedra­ W
gen theoriën omtrent de beweging des waters in kanalen, op onze Neder-
landsche rivieren toepasselijk zijn. (In de nieuwe verhandelingen Neder- _
jandsch Instituut. 1823.)