HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 15

JPEG (Deze pagina), 854.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

$,;__, ;;;;‘; Tï·l’ïï'~·»~·~>~ s«.···­ a-·-,,-­·Hë`·’¤’®z¤""¥*·¥¤~’ï’ï· =""""°‘”""“"·F“’ ’”?"':“"""‘ "°""""_"»
‘ t
O .
2°. Zoo ja, zal het als permanent reduit voor de daar-
vóór liggende stelling moeten dienen, of
” 3°. Zal het als stormvrij veldwerk alleen moeten dienen ’
1 om de vóórliggende forten te steunen en den overtogt van
, een terugtrekkend leger over de Waal te beschermen.
W Ik geloof dat de beslissing dier vragen zeer nabij is en
dat én de regering én de specialiteiten in krügszaken, die .
in de tweede kamer zitting hebben , om het zeerst de oplos- j
sing er van verlangen.
V Wordt de vesting geheel opgeheven, dan is men in de
~ keuze der rigting voor een spoorweg geheel vrij , maar naar Q
‘ hetgeen omtrent de questie is voorgevallen, geloof ik dat
het voor onze beschouwingen het best is aan te nemen , dat [
de regering , de noodzakelijkheid inziende om de vesting zoo- t
als zü nu is te vereenvoudigen, de slechte op verre afstan­ >
V den zigtbare muren zal afbreken en de vesting voorzien r
j van eene eenvoudige aarden enceinte, voor het lage gedeelte »
stormvrij gemaakt door natte grachten, en voor het hooge
gedeelte voorzien van caponnières voor veldgeschut ter ver- j
=~ dediging der voorliggende drooge grachten. g
Wanneer dan zoodanige omwalling langs de grens der jg;
»`_ rüks militaire gronden wordt gebragt, kan de geheele spoor- ïjp
weg met het station binnen de stad komen en aan deze eene
aanzienlüke oppervlakte terrein worden aangewezen om in
E9 de sinds zoo lang gevoelde behoefte aan uitbreiding te kun-
nen voorzien. [
· Door de beide hierboven gestelde voorwaarden in hetbe­ ‘
‘ lang van den waterstaat en de defensie wordt dan als het
‘ meest geschikte, het punt van overgang der rivier aange- lg
wezen op ongeveer 50 M. boven of oostwaarts van de wo- V
~ ning van den havenmeester aan de nieuwe haven. Het be- li
_ , staande_havenstation van de Cleve-Nümeegsche baan komt {
j dan westwaarts en aan den voet van den spoorwegdam te Q
liggen.
`3 Uitgaande van dat punt moet de rivier loodregt op de /
normaallijnen gesnedenworden , zoodat de assen der land-
hoofden en pijlers in de rigting van den stroom kunnen wor-
­ den gebouwd. "
. ij
il
F
r