HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 14

JPEG (Deze pagina), 846.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

0
jj.
42
nerberg en daarna een hooge dam van aanzienlüke lengte g
door den Ooüpolder, met eene kostbare poort in den straat-
weg van Nijmegen naar Gleve. I
Maar daarenboven zou het belang der verdediging van Nij- za
megen die rigting bezwaarlük maken, omdat door den hoo- I _«
gen dam in de Ooü het bestrijken uit de vesting van een
groot gedeelte van dien polder en den straatweg naar Gleve
onmogelük zou worden, en verder het nemen van het fort
Sterresohans door den vüand, dadelijk ten gevolge zou heb-
ben dat de brug over de Waal voor onze terugtrekkende ‘
troepen niet meer te gebruiken zou zijn. -
Terwijl in het veer vóór Nijmegen het profil van de Waal
zeer naauw is, de afstand van den noorder Waaldükjtot
den kaaimuur van de stad , die bij hoog water wordt opge-
kist, slechts ongeveer 460 M. bedraagt en die ruimte nog i
verminderd wordt door den veerweg op den regteroever,
begint de rivier beneden dat profil een meer regelmatig be-
’ loop te nemen, terwül de buitengewone diepte vermindert
en de afstand tusschen de bedükingen regelmatig toeneemt ii
van 460 M. in het veer‘vóór Nijmegen tot 800M. tegenover °
fort Kraijenhoff. Als van zelf wijst zich dus dat gedeelte der
rivier aan als zeer geschikt voor de overbrugging en moet 7
daarin een punt gekozen worden , waarbü het profil ruim-
schoots gelegenheid geeft tot geregelden afvoer van het wa-
ter ook bij de hoogste standen. Q
Niet geheel echter kan dat punt door het rivierbelang wor- Y
den bepaald, en moet men rekening houden met de overige _ I
belangen, namelijk die van de verdediging, de exploitatie
van den spoorweg en dat van de stad Nijmegen zelve. I
De vraag of Nijmegen al dan niet deel zal blijven uitma-
ken van ons verdedigingstelsel heeft in den laatsten tijd aan- `
leiding gegeven tot ernstige discussien. Het ligt buiten ons - i
bestek en onze roeping, daaromtrent een oordeel uit te spre­
ken of zelfs in beschouwingen te treden, maar het staat vast, i
dat tot het bepalen eener rigting voor een spoorweg met 0 Il
een vasten rivierovergang, devolgende vragen vóóraf zullen E
moeten worden beslist.
10. Zal Nijmegen als vesting worden behouden, ja ofneen ; ‘
V