HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 13

JPEG (Deze pagina), 809.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

V
l tt
ä 11 {
OVERGANG VAN DE RIVIER DE WAAL BIJ NIJMEGEN.
i
Ff De keuze van het overgangspunt van de Waal bg Ngme­
gen wordt bepaald door het rivierbelang, dat van de defen­ ‘
i sie en dat van de exploitatie van den spoorweg. j
i Eene zelfs oppervlakkige beschouwing _van den loop van
j de Waal doet zien dat aan een overgang boven Ngmegen
A niet te denken valt. · E
` Als vast aangenomen beginsel bg de overbrugging onzer
{ hoofdrivieren geldt namelgk, dat die slechts mag geschieden
op de gedeelten der rivier, die door de regelmatigheid van »
j hun loop en den voldoenden inhoud van hun proül de waar- i
borgen geven dat zg bg verschillende standen de watermassa
kunnen afvoeren zonder opstuwing van den waterspiegel te l
_ veroorzaken , waardoor de bedijkingen bovenwaarts in gevaar 2
kunnen komen, of waardoor de stroomsnelheid zoo sterk
"* ·· zou worden, dat door de uitschuring van den bodem de q
funderingen van landhoofden of pijlers zouden kunnen wor-
den ondermijnd.
; De sterke bogten van de rivier en het slecht genormali- jj;
seerde profil boven de stad maken het onmogelgk , op dat
` punt aan die eischen te voldoen. `§;
Onmiddellijk vóór de stad tusschen de veerdammen is het
profil sterk vernaauvvd, en het zou onraadzaam zgn boven i
"‘ dat profil in de rivier pglers te bouwen welke de opstuwing j
bovenwaarts door dat profil te weeg gebragt, nog zouden t=
kunnen vergrooten. J
Bovendien is de rigting van den spoorweg door de Oog
nadeelig en kostbaar: nadeelig omdat bg doorbraken in de T
dijken op den linkeroever van den boven­Rijn al het water jl
boven Ngmegen op de Waal wordt gebragt en daardoor de j
spoorwegdam in groot gevaar zou kunnen komen; kostbaar
"’ omdat tot het maken van den spoorweg, uitgaande van het
bestaande station van de Gleve-Ngmeegsche lgn , eerst eene
_diepe ingraving zou moeten gemaakt worden door den Hun-
ia
‘ ïï
il
l
7