HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 11

JPEG (Deze pagina), 810.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

l

Y 9 . i
een station gevestigd moet worden, zoo digt mogelük te
naderen, en verder zoo veel doenlük het doorsnijden van lg
buitenplaatsen of andere kostbare eigendommen te ver-
à müden. V
l l
ALGEMEENE BESGHOUWINGEN OVER DE AAN TE E
, LEGGEN BRUGGEN.
l ­ l
* Door de overbrugging van onze hoofdrivieren, en wel in
{ _ het bijzonder die van de Waal en de Lek bg Bommel en
Kuilenburg, heeft men de rivierkundige beginselen, die ten
i grondslag hebben gelegen aan het ontwerpen dier bruggen _,¤
‘ kunnen toetsen aan de ervaring van de laatste jaren. Daar-
l uit is gebleken, dat de afvoer van water en ijs niet alleen §*
` geen belemmering heeft ondervonden, maar dat hü zelfs is :‘
. bevorderd.
"ï" Terwijl ik dan ook bij het behandelen van de wijze, waarop
. de bruggen bij Nijmegen en Arnhem moeten worden ge- 5
bouwd, van die beginselen ben uitgegaan, heb ik gemeend ·
mü van de uiteenzetting daarvan te kunnen onthouden. Men
vindt ze trouwens op uitstekende wijze ontwikkeld in een
>>Verslag aan het Amsterdamsch-Utrechtsche spoorweg­com­
»mitté, over den uitslag der opmetingen van eenen spoor- Iê
»weg, loopende van Utrecht over Kuilenburg naar ’s Herto­ i
J" »genbosch, door den Ingenieur J. G. W. Fgnje."
Het kan verder uit de reeds uitgevoerde bruggen over
den Rün, de Lek en de Waal aan geen twijfel onderhevig ‘
zijn, dat ook die bij Nijmegen en Arnhem moeten zijn vast l
g en wel op zoodanige hoogte boven de rivier, dat én bü
£ middelbare én bü hoogere rivierstanden, eene ruimte onder
i de brug overblüft, die in overeenstemming is met de be- jl
staande bruggen boven en beneden Nijmegen en Arnhem,
`j` en de regelen daaromtrent vastgesteld door de centrale Bün­ jj
vaart­commissie voor de bruggen bij Mainz, Coblenz, Kui- l`
lenburg en Bommel.
. il

1