HomeDe Spoorweg Nijmegen ArnhemPagina 10

JPEG (Deze pagina), 786.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 36.15 MB

E l
° l
. 8 T
Nümegen daardoor van een bruggeloos hoofd tot een wer-
kelijk bruggenhoofd zal worden verheven. Ook op krijgs-
kundig gebied is dus die lijn een der nuttigste. j
·£
_ Is alzoo de noodzakelükheid van den spoorweg ’s Bosch- j E
Arnhem uit verschillende oogpunten boven allen twüfel ver- ·,
beven, dan kan het de vraag zijn of de kosten van die lün i
niet zoo hoog zullen loopen, dat zij buiten evenredigheid
blijven, zelfs van het groote belang van dien aanleg. •
i Eene poging te doen om die vraag te helpen beantwoor-
den, is het doel van dit schrijven; haar geheel oplossen kan
ik niet; daartoe zou een langduriger en naauwkeuriger on- ‘”
s derzoek noodig zijn dan ik mij heb kunnen vergunnen, maar {
ik zal tevreden zün, als ik aan hen, die invloed kunnen uit-
, oefenen op het tot stand komen dier lijn, of die geroepen
‘ zijn te oordeelen of haar bouw eenige opoffering uit de ï
schatkist waardig is, eenige gegevens heb kunnen verstrek­ ,
ken, om hunne gedachten te bepalen. `
Bij de volgende beschouwingen wensch ik de lijn Nüme- ,
gen-’sBosch-Tilburg buiten beschouwing te laten. -*5*
Op dit oogenblik is eene inschrüving voor het noodige V
. kapitaal geopend.
4 De kosten zün volgens een uitgewerkt plan volkomen be-
’ kend. Komt die weg reeds nu tot stand, dan is dat een
aandrang te meer, om ook de lijn Nümegen-Arnhem tot
spoedige uitvoering te brengen.
.. "‘
· KEUS DER RIGTING.
. i
De keus der rigting voor de lün Arnhem-Nijmegen wordt g
V hoofdzakelük bepaald door de punten van overbrugging van 5
Waal en Rijn. Zijn die punten eenmaal vastgesteld dan is '
de loop der lün , welke die beide punten vereenigt vrü on-
verschillig, omdat het terrein in de Over-Betuwe weinig of ‘*‘
geen afwisseling vertoont en men zich alleen behoeft te
laten leiden door de wenschelijkheid om het dorp Elst, waar
ä ··á‘