HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 807.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

6 n
nen dan deze: »Ridderorden mogen niet anders dan
door eene wet worden ingesteld/’ I
Doch eene andere zaak is het, wanneer die twee Orden
. niet als Nederlandsche, maar als buitenlandsche Ridder- x
orden kunnen en moeten beschouwd worden. In dit geval
hebben zü natuurläk voor haar bestaan geene toestemming
van onze Grondwet noodig. Want dat met het woord ‘ ~
. >>Ridderorden," in art. 64 dezer wet, alleen >>Nederland-
sche Ridderorden" kunnen bedoeld zün, behoeft geen be-
toog. Onze wetgever toch had niet te beschikken over
E zaken van andere landen, over Ridderorden zoo min als I
over iets anders. J »
De vraag, of de Orden van de Eikenkroon en van den 1
Gouden Leeuw van Nassau al of niet in strüd zijn met
onze Nederlandsche Grondwet, wordt dus terug gebracht k
tot de vraag, of die Orden als Nederlandsche of als ll
vreemde Ridderorden kunnen en moeten beschouwd
worden. ‘*#
Om deze vraag te beantwoo1·den dienen wij elke dier :_
Orden afzonderlijk te beschouwen. Wij zullen die van de p `
Eikenkroon het eerst behandelen. E
De oprichting dezer Ridderorde dagteekent van Willem II.
Het besluit, waarbij de instelling plaats had, luidt als
volgt: _ A
. Nous Guillaume II, par la gràce de Dieu, Roi des Pays­Bas, ’-‘
Prince d’0range-Nassau, Grand­Duc de Luxembourg, ect. etc. etc.
Voulant Nous mettre à même de pouvoir récompenser, par l
des distinctions honorables, les services civils et militaires spé- gt
cialement rendus par Nos sujets luxembourgeois, ainsi que les E
succes d’artistes distingués; l` _
` i Avons arrêté et arrêtons ce qui suit: E ,
­ Art. *1. Il est institué pour Notre Grand­Duché de Luxem­ Z
bourg un ordre portant le nom d’Ordre de la Couronne de Chêne. I,.
Get ordre pourra, dans des cas particuliers, être aceordé à des "
étrangers. ä
N l