HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 23

JPEG (Deze pagina), 772.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

21
, hoogte zullen staan, waarop eene decoratie hun tamelijk
Q onverschillig wordt; maar aan Clèll anderen kant 'mag men
vragen, of die hoogte ooit zouden bereiken, wanneer
' het uitzicht op het begeerde kruis hen in hunne jeugd
F niet aanmoedigde tot onvermoeide werkzaamheid en studie?
De menschelijke natuur brengt het nu eenmaal mede,
dat iedereen gaarne zijn verdiensten openlijk. en officieel
i erkend ziet. In landen, waar Ridderorden niet bestaan of
F weinig uitgereikt worden, huldigt men toch dit zelfbe-
‘ , wustzün door andere middelen: eeretitels, burgerkroonen,
`K nationale dotatien, monumenten, enz.
Wil men nog één bewijs dat de begeerte naar een
ridderkruis een prikkel tot groote daden kan zijn?
Kapitein La Fors zeide, bü het afscheid nemen van
ii zijne vrienden, vóór zijn vertrek naar Atchin: »lk kom
, terug met het kruis, of ik kom niet terug."
_ Hij is gevallen als een held, strijdende voor Koning en
, " Vaderland.
En er zgn velen als La Fors, die, ook zonder ridder-
» kruis, hun plicht doen, maar door het uitzicht op die
onderscheiding helden worden.
l ii Nu moge deze of gene wijsgeer, die de deugd alleen
,, om haarzelve zegt te beminnen, voor zulke helden ver- - i
‘ achtelijk de schouders ophalen, - dit zal niet beletten,
ii dat hun naam door het volk met eerbied en liefde wordt
genoemd.
i Ridderorden zijn in de handen eener verstandige Regee-
ring een krachtig middel om burgerdeugd aan te kweeken.
Vi Dit middel prijs te geven of te verwaarloozen zou plicht-
i verzaking zün; het oordeelkundig toe te passen is de taak
j van een wüzen Regeerder.
Ik geloof, dat het Nederlandsche Gouvernement wèl zou
~ doen als het, op de door mij aangeduide wijze, züne
ij ressources op dit gebied. uitbreidde.
l