HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 846.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

ik ‘
I
il
20 jl
{ =‘A · Ridderorde werd ingesteld tot belooning van verdienste-
lüke Nede1·landers, en bij uitzondering ook van vreem­
delin en.
Heï zou zeer eigenaardig zijn, als zulk eene decoratie
jeff werd gesticht bü gelegenheid van het zilveren jubelfeest V
des Konings, dat Vorst en Volk binnen korten tijd zullen 5
vieren, en als de nieuwe Ridderorde den naam ontiing
van >> Koninklijke Orde van Willem den Derde/’ ZQ zou
lp dan tevens strekken tot eene blnvende herinnering aan 7
een heuchlijk tädstip in onze geschiedenis. ­ {
iii N
it Ik voorzie, dat het denkbeeld eene1· nieuwe eder­ {
landsche Ridderorde door sommige müner lezers met een
medelüdend sohouderophalen of een verachtelijk glimlachje *ï
zal worden bejegend. Het is in de laatste jaren bä eene `
.,l zeke1·e partij in den lande gebruikelijk geworden , de ’
fi waarde van Ridderorden geheel weg te redeneeren, en er J
j zijn zelfs 1‘GBdS enkele stemmen opgegaan vóór afschafüng Q
van de bestaande Orden. Voor hen die zóó denken zal
natuurläk het voorstel, om het getal der Orden te ver-
meerderen, een daad van een waanzinnigen reactionnair ·
schijnen.
Toch is schräver dezer bladzijden volstrekt geen reacti­
il onnair. Maar hü hecht eene groote waarde aan de oude
instelling der Ridderorden, en wel omdat hij ziet,
Y hoeveel schoons en goeds deze tot stand brengen. Het ligt
_ niet in zäne bedoeling hierover een lang betoog te schrij-
J ven, omdat deze brochure eigenläk alleen voor hen be- ·
stemd is, die met den schrüver de vele goede zijden der .
" Ridderorden erkennen. Maa1· enkele feiten mogen hier _
1 genoemd zün. Schrijver kent jonge schilders en l9üï@1‘­
wy kundigen, wier grootste prikkel is: het ridderlint te ver-
dienen, en die onder den invloed van dien prikkel schoone, Q, _;
grootsche werken tot stand hebben gebracht. Nu mag het `, W
z waar zijn, dat deze kunstenaars over eenige jaren op eene