HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 845.51 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

I
in 19
staande, eene derde Nederlandsche· Ridderorde kunnen
Y stichten. L
p N _ Tegenwoordig gaat men met de benoemingen in de
l Orde van den Nederlandschen Leeuw spaarzaam te werk,
en dit kan op zichzelf niet anders dan als een wäze ­
maatregel worden beschouwd. Eene Ridderorde verliest
· veel van hare waarde , als men al te gul er mede is.
l Doch men kan ook in het tegenovergestelde uiterste ver-
_Q vallen. En wanneer men nu ziet, dat er vele zeer
Y uitstekende Nederlanders zijn, die geen Nederlandsch
Ridderkruis bezitten, en ook weinig vooruitzicht hebben
L er ooit een te krügen, dan vreezen wij dat de Nederland-
. sche Regeering in het toekennen van de Orde wel eens
r wat al te karig is. Onder onze schilders, componisten·,
I letterkundigen en misschien ook in andere standen zijn .
.; mannen, die wij voor geheel Europa met trots kunnen
noemen, die in elk ander land (Groot­Brittanie uitge-
i zonderd) reeds lang het ridderlint van den eigen Staat
E zouden verworven hebben, maar die toch door geen
Q ' Nederlandsch Minister het kruis van de Leeuwenorde
` waardig geacht worden.
· 2 · Het is goed, dat de Regeering te beschikken hebbe
j over eene onderscheiding, welke slechts aan weinige,
’ zeer eminente mannen wordt toegekend, en er is niets
tegen, dat zij als zoodanig de Orde van den Nederland-
schen Leeuw beschouwe. Doch dan zou het wenschelijk _ p
‘ zijn, dat er bovendien eene Nederlandsche Orde bestond,
waarbü men minder veeleischend kon zijn, en welke tot `
5 belooning strekte voor die velerlei verdiensten op het ge-
; bied van het militaire of burgerlijke leven, welke tegen- l
E woordig in bijna alle beschaafde landen aanspraak geven
» op een ridderkruis.
B Op grond van een en ander zou ik, zoo het mijn
nederigen persoon geoorloofd was een ongevraagd advies ·
ii te geven aan Z. M. den Koning en Zäne raadslieden, in
ï overweging geven, dat er eene nieuwe Nede1·landsche
E