HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 899.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

l i
sê.
18
naar evenredigheid van de meer of minder groote verdienste.
G'l'OOl5kI'lllZ€I1 W01`d€1’1, als 3,lgGII1€€I1G Iêgêl, SlGCl1l3S Biäll
_ zeer hoog geplaatste personen geschonken. Alle verdere » ,
verdienstelijke ambtenaren, militairen, geleerden, dichters, . `_
gi' kunstenaars , enz. zouden dus moeten beloond worden of J
met het kommandeurs- of met het ridderkruis. Nu is er ?
A zonder twäfel in de graden van verdienstelijkheid, welke TA
ig iemand zich kan verwerven, een groot onderling verschil,
en kan men moeielijk alle buitengewone diensten tot I
tilt twee afzonderlüke groepen brengen, welke respectievelijk I
het kommandeurs­ en het ridderkruis van de Leeuwenorde ï
zouden waardig zän. Daarom levert het voor een Minister ·
_ een groot gemak, wanneer hij bovendien nog gebruik kan 1
maken van de beide Luxemburgsche Orden. -­ Van de A
Militaire Willemso1·de spreek ik thans in ’t geheel niet, .
J omdat deze alleen geschonken wordt voor verdienstelijke L
V, daden van een bepaald, nauwkeurig omschreven karak-
W , ter, zoodat hier mistasting of weifeling in den aard der §
li- belooning minder te vreezen is. _ _
Maar er bestaat, naar het mij voorkomt, een eenvoudig .
Y,] en zeer rationeel middel om te gemoet te komen aan het ,
b6ZW3«3«1', däli de LBGl1W8I101‘d6 gG6IlB gBI1OBgZ3•IIlG VGI'SChGl' A IA A
denheid in den graad der belooning aanbiedt. Men ver- ·_
schaiïe zich in dit opzicht meer ruimte door de wet. A
l Dit zou kunnen geschieden op twee ve1·schillende wüzen. Y
Vooreerst zou men bij de wet het aantal klassen der
· Orde van den Nederlandschen Leeuw kunnen uitbreiden l
l' tot vijf: Grootkruizen, Grootoiäcieren, Kommandeurs,
Officieren en Ridders. Tegenwoordig is dit aantal klassen ;
J, in de meesten der bestaande Ridderorden aangenomen,
gï en e1· is geen enkele reden, waa1·om Nederland dit voor- Ai
· r beeld van andere Staten niet zou volgen.
l Wil men echter, hetzü uit vrees om de Orde te veel
€ te populariseeren, hetzij om eenige andere reden, tot
LT deze uitbreiding niet overgaan, zoo zou men ~­ en aan ä
j dit denkbeeld geef ik de voorkeur - naast de twee be- p
l
gi

i