HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 16

JPEG (Deze pagina), 853.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

ï,....`è LLT - X.,-`..r¥~­».;•~,,,.­«._,:«;<, ,,.. ,..., ..•«·­l ,_, , v._ ,,,..-.., ....7.. e..,..,,..,Q ,,,v•.....,.....s. W, ,,.*_ .,_, L ‘ ._­,_L,_ ,,­.,_;,?`·,__;__,,;;,,,,.q,,,,],;;;,;,;;áf;,;¤‘L,;;;x)5,§,;;,;;:;g;(«;£?,:,Q,;,i,_,, 3 lj§,#ïïï!§1'¥•#’*’•’Y•*`?
r.,;` 3 ä
/ l
. nl
14, [ `·
ft evenmin afhangt van art. 64 der Nederlandsche Grond-
' wet als die van de Eikenkroon, en dat alles , wat wij ten
jäiï opzichte dezer laatste Orde hebben aangevoerd, ook van
Y? toepassing is op de eerstgenoemde.
E, *=
lb { .
“ Na in de vorige bladzijden gezien te hebben, dat noch
i Q de Orde van de Eikenkroon, noch die van den Gouden A
Q Leeuw van het Huis van Nassau te kort kunnen doen E
* aan art. G4 der Nederlandsche Grondwet, komen wij tot
de vraag, of zij dan misschien in botsing komen met Q
' art. 65. 4
. Het is duidel§k, dat onze Grondwet geen buitenland- 3
sehen Souverein kan voorschrijven, op welke voorwaarden
_ hij Ridderorden mag instellen en uitdeelen. Art. 65 spreekt E
jj? dan ook alleen van het »aannemen van vreemde ordes­ ·
ik teekenen" enz. door de onderdanen des Konings, en
K. bepaalt, dat dit aannemen niet anders mag geschieden `
äj dan met ’s Konings büzonder verlof. Art. 65 kan dus I
niet van toepassing zijn op het instellen of ve1·leenen van
fn? de twee door ons besproken Orden , eene zaak welke alleen i
i den Groothertog van Luxemburg aangaat. ,
jj Vat men echter het artikel in letterlijken zin op, dan {
· Q zou men kunnen beweren, dat het wél van toepassing i i ;
op Nederlanders, die met eene dezer Orden gedecoreerd j
l worden. Beide deeoratiën zün buitenlandsehe (of, zooals
ë de tekst der Grondwet luidt, >>vreemde") Ridderorden ,
en Nederlanders, die tot eenigen rang in deze Orden
benoemd worden, moeten derhalve ­- zoo zou een uit- ï
i legger der wet kunnen betoogen - tot het aannemen
{ K der ordes­teekenen de Koninklijke vergunning vragen, in `
Q art. 65 bedoeld.
t jä Toch wordt die toestemming nooit gevraagd , en terecht. Q
staan' hier voor eene dier absurditeiten, waartoe .
; de onverbiddelijke en letterlijke toepassing van gebrekkige ,, X
j` wetsbepalingen aanleiding kan geven. Elk werk van men- 5
ïêï · '
. i
il K L
L i . ;