HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 852.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

r_;,.LjZ `ifll;- .;.s...,,.;._ `.,. . ,.~ . . .v ..‘,· is nu .,..·. J .J__ . .,»_ ‘..i:;’,s=:,;;<`­»;=.·»·c,~«AI'.ïi‘ -.·» E va; =­‘v er ,­;­ ii
?­ .·
12
in beginsel hetzelfde zijn. Wij behoeven zelfs niet eens `
tot zulk eene onderstelling de toevlucht te nemen: wij
kunnen een feit noemen dat voo1· de hand ligt. Onder de
Grootkruizen der Orde van den Nederlandschen Leeuw zijn
veel meer vreemdelingen dan Nederlanders, Toch zal nie- gti
mand om die reden der Leeuwen-orde haar Nederlandsch
lj? karakter ontzeggen.
ij Voor het feit, dat de ridderkruizen derEikenkroon­orde
i voor een groot deel aan Nederlanders te beurt vallen, be-,
‘ staat voor het overige de zeer natuurlüke reden, dat de
i I Grootmeester der Orde zich steeds te midden van Neder-
jp landers bevindt, en dus het meest onder hen de personen .
G kan opmerken, die een eerbewüs waardig acht. En
dat het getal der Luxemburgsche gedecoreerden klein is,
jj is zeer natuurlijk, omdat het zielental van het Groother­ _
jj; togdom beperkt is. li
Uit al het voorgaande is genoegzaam gebleken, dat de _
R'. Orde van de Eikenkroon eene zuiver Luxemburgsche orde
is, en als zoodanig niet in strijd kan zijn met art. 64
li der Nederlandsche Grondwet. iii
Thans een paar woorden over de minder algemeen be-
i kende Orde van den Gouden Leeuw van het Huis van Nassau. _
l
I De Nederlandsche Staats­Al1nanak van 1874 plaatst
‘ deze decoratie in de rubriek »Luxemburgsche Orden", en ,•.’
i zegt er het volgende van:
I, { »De Orde van den Gouden Leeuw, voor de beide tak-
,,l ken van het Huis van Nassau ingesteld bij besluit van
den Koning­Groothertog en den hertog van Nassau, van I ·
1858, is bij besluit van den Koning­Groothertog
van 31 Maart daaraanvolgende opgenomen onder de Orden
, van het Groothertogdom Luxemburg. Voor den jongsten Y
tak bestaat de Orde, ingevolge besluit van den Koning- ·
Groothertog van 13 Maart 1873, uit vier klassen." T
ll
gg l
In l
äj i .
lt
l