HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 919.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

‘ï [ ·‘~‘ .. i. . JJ.
9
de Luxembourg, et copie envoyée a la Régence Royale l
Grand-ducale." Het besluit, waarbij de Orde wordt inge- j
steld, moet worden opgenomen in het »Mémorial" van i
het Groothertogdom Luxemburg. Het »Staatsblad van het .
‘ Koningrijk der Nederlanden" blijft geheel buiten de zaak.
Inderdaad is in het geheele besluit niet alleen geen
enkele zinsnede te vinden, welke aan de Orde der Eiken-
kroon een zij ’t ook maar gedeeltelijk Nederlandsch ka- ·
rakter geeft; maar zelfs het feit, dat de Vorst, die in
zijne hoedanigheid van Groothertog van Luxemburg de
Orde instelde, tevens Koning der Nederlanden was, wordt is
er niet dan ter loops in vermeld. Vooreerst in den aan- ·
hef: »Nous Guillaume II, pas la grace de Dieu, Roi
des Pays­Bas, Prince d’Orange­Nassau, Grand­Duc de
'_ Luxembourg, etc. etc." ; en verder aan het einde, waar
L bevolen wordt, dat afschrift van het besluit moet worden
gezonden >>a la Régence R oyale Grand­ducale." Wat
dien aanhef betreft, is de opsomming der drie voornaam-
' ste titels der regeerende Oranjevorsten eene gewone for-
mule, welke in elk staatsstuk, hetzü Nederlandsch of
. Luxemburgsch, wordt gebezigd. En daar de titel van a
»Koning" eene hoogere waardigheid aanduidt dan die van
»Groothertog", is het natuurlijk dat hij dezen voorafgaat,
ook dan als het meer bepaald de Groothertog is, die het
stuk uitvaardigt. Op dezelfde wijze moet de uitdrukking
x >>Royale Grand-ducale" worden opgevat, welke eenpaar `
·’ malen in het decreet voorkomt. Deze samenkoppeling van '
de woorden »Koning" en >>Groothertog" is niet alleen in
dit besluit, maar in alle Luxemburgsche staatsstukken te I
vinden. Zij wordt ook in Nederland vrij algemeen ge-
bruikt, wanneer er van den Souverein van Luxemburg wordt
{ gesproken. En hierin volgt men slechts een algemeen
aangenomen gebruik. Z. M. Frans Jozef voert de ver-
? eenigde titels van Keizer en Koning, omdat Hij, behalve
" de Oostenrijksche Keizerskroon ook de Koningskroon van
{ Hongarije draagt. Zoo werd ook de Stadhouder Prins Wil-