HomeNederlandsche en Luxemburgsche ridderordenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 844.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 17.12 MB

j ._ z
i 8
j Grand­Ducl1é de Luxembourg, et copie envoyée à la Régence
l royale grand­ducale.
ë La Haye, le 29 Décembre 1841. `
Q (sig.) eu11.LAUME.
Al aanstonds blijkt uit dit besluit, dat de Orde van
‘ de Eikenkroon geene Nederlandsclie maar eene Luxem-
u burgsehe Ridderorde is.
l I". Is het besluit in de Fransche taal gesteld, zijnde
j de oflïcieele taal van het G1·oothertogdom Luxemburg,
E terwijl een dergelijk staatsstuk, zoo ’t van de Nederland-
sche Regeering uitging, in het Nederlandsch zou zijn
nu opgesteld.
j h 2". »Les services spécialement rendus par Nos sujets
Luxembourgeois." De instelling strekte dus inzonder-
heid ter belooning van verdienstelijke Luxemburgers.
ä Dat door deze bepaling echter andere natien 11iet van het i
j lidmaatschap der Orde werden uitgesloten, ligt niet alleen
è in de woorden van het besluit, (art. 1, de laatste zin),
maar ook in den algemeen aangenomen regel, dat de V
j· bouverein of het Gouvernement van een Staat de Orden
van Zijn land ook aan buitenlanders kan toekennen.
j 3**. >>Il est institué pour Notre Grand­Duché de Luxem-
bourg un ordre etc." De Orde wordt ingesteld >>v0or het
) Groothertogdom Luxemburg," en van het Koningrijk der
Nederlanden wordt in ’t geheel niet gesproken. Duidelijker
bewijs kan men niet verlangen. ,
j 4°. >>La Grande­Ma1tr1se est inseparable de la Couronne ‘
§ Grand-dueale." Het Grootmeestersehap der orde is onaf-
scheidelük verbonden aan de »Groothertogelijke" Kroon,
niet aan de »Koninklijke." Ondersteld het ongewensohte
E _ geval, dat de Koning der Nederlanden en de Groothertog
van Luxemburg niet langer één Persoon waren, zoo zou {
niet de Koning maar de Groothertog Grootmeester der
" Orde zijn. l
i 5°. >>Nous o1·donnons que le présent arrêté soit inséré
au Mémorial législatif et administratif du Grand­Duehé {
{ 1
l Y

9