HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 26

JPEG (Deze pagina), 763.49 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

e ~ a, .
i
x I
24 j
Ziet de vrijheden die ieder hier te lande ge-
· niet, en vergelijkt ze met die in Pruisen, in "·
Zweden, in Polen, waar men het beginsel aan-
neemt, dat vrijheid van godsdienst een verder- 2
felijk kwaad is en de consequenties trouw in
praktijk brengt.
Keurt gij vrijheid van drukpers af ? E
1 Gedenkt aan de onlangs ingediende nota’s
Q van Pruisen aan België. ‘
. Informeert eens naar de dagelijksche vervol­ i
{ . gingen der katholieke en andere dagbladen in
`l Duitschland. -
’i Welke zegeningen zouden den ultramontaan-
J schen dagbladen in ons land te wachten staan, ·$ ·
l indien hun geliefd beginsel ïdat beperking der
l ’ vrijheid van drukpers geen goedkeuring ver- i
. dient, ook hier werd aangenomen! L
Men vergelijke de liberalen in Nederland niet jl,
_ i met de lieden welke zich dien naam in Duitschland jl;
i toeëigenen, doch dien onteeren. Zij gehoorzamen il '
daar blindelings den stouten en gelukkigen staats-
man, zonder het te wagen een eigen beginsel I: _
l te verdedigen. Bedenken wij, dat Duitschland j
politiek nog weinig ontwikkeld is en geen con- »
· stitutioneele regeering weet te verdragen. Her-
inneren wij ons den strijd over het budget in
1862-1866 en hetgeen nog onlangs met de ‘*`
legerorganisatie is voorgevallen. Wie kan zonder
x . P 55
i .