HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 24

JPEG (Deze pagina), 823.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

l 1
­ 22 i T T
1 ‘ _ Thans eerst is er volledige vrijheid om bijzon­ s - l ­
* dere scholen op te richten. Q
T " De zoo fel bestreden openbare school is niet V
ongodsdienstig; overdenkt. hetgeen de Minister
Q l Heemskerk onlangs nog (14 .Mei 1875) in de
T Tweede Kamer openlijk getuigde, in werkelijk-
* i heid is zij alleen geschikt om bij kinderen van `
L .. hetzelfde vaderland verdraagzaamheid en broe­ ;
j derlijkheid aan te kweeken.
` De strijd tegen de School_is niet een strijd E
die het volksgeweten deelt; het volk is door den
steeds herhaalden laster misleid, het wordt ge-
‘ dwongen zijn kinderen uit de openbare school te
verwijderen; dochihet volk wil goed onderwijs, ‘ j
en de drijvers en dwepers, die het volk op een ,
V , _ dwaalspoor leidden, zullen dit niet meer weer-
in houden. ` i
j v Zijn er rechtmatige grieven tegen het openbaar
( T onderwijs, is het niet neutraal? Welnu maakt die
" · grieven bekend, openbaarheid der grieven zal
die onmiddellijk doen verdwijnen. 1)
. `~_­-· ‘ è
. 1) De aanval van de anti­revolutionnairen op de open- i
T ° `bare school te ’s­Bosch is volledig weerlegd, geen schaduw , Y
“ van blaam is meer gebleven, de aanvallers hebben niet
voordacht geignoreerd de scherpe verdediging die gevoerd ­
is, CH VOOI`2ll VOOI' hl1I11'1C g€€S'EVC1`W3.I1lI€I'l V€1'ZWCg€I1. g
Hunne individualiteit sluit alle verdenking van opzettelijke
s ‘ i l