HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 23

JPEG (Deze pagina), 782.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

,. ­ ~· -~· -
I
21
[ verstoken blijven; zonder dit zullen zij afdalen ~
jl tot den laagsten trapt van beschaving eni een V
volk van Heloten worden. i
En dit bewerkt gij, verblinde Katholieken, als i
, gij de 'anti-revolutionnairen steunt! F
l` Sinds een tiental jaren heeft men de liberalen
‘ hier te lande uitgemaakt voor vijanden der Kerk. ` , 1
. U En toch aan wie heeft de R. K. Kerk hare (J
vrijheid te danken? .
Is ’t niet aan de patriotten van 1795 en aan
de liberalen van 1848? `
Roept in uwe herinnering terug hetgeen u i
v door uwe vaderen is overgeleverd, denkt om de 4
L uitgelaten vreugde, waarmede in 1795 de banden h ,
I van eene langdurige onderdrukking werden ver- li
«, broken, en ziet met trots op de namen uwer
voorouders, die daaraan deelnamen!
7 ·F·, Ziet terug op de dagen van 1848, toen de
bf Katholieken als één man de samenstelling der
jl? tegenwoordige, Grondwet toejuichtenli .
ll, Bij de Grondwet is eerst volledige vrijheid ï
erkend, een vrijheid zooals in geen land ter we- 4
j reld wordt genoten! i V
Gij strijdt tegen het openbaar onderwijs en ·
ij gedenkt den toestand onder de werking der wet
van 1806l _
, J Y ., . _ , _ , . 1., kwam, J ,,,,,_ ,,_,,,,.__ __,,,,,,,.e- .- _. , f_;«