HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 21

JPEG (Deze pagina), 842.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.17 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

ii, · sprekende de tale Canaäns, ijverig kunnen de- tl
1 batteeren over de predestinatie en andere inte- I I j
· ressante theologische spitsvondigheden. Z . Q
` Van de weldaden die antirevolutionnairen en
ultra­Calvinisten ons toedenken, zijn wij niet meer i 2
gediend, en mocht die partij ooit meester worden
{Wat God verhoede en onder een Oranje niet » J
¤ meer zal geduld worden), dan zal een groot ge- U i
i deelte der Nederlandsche bevolking, en stellig de
· -, meeste Katholieken, als één man opstaan en . ~
gedenken den strijd die hunne vaderen voerden _
tegen Philips van Spanje, ter handhaving der
geschonden privilegiën, en voor oogen hebben v
, A de revolutie van 1795, om de zoo duur gekochte “
Willem de Zwijger, Hendrik IV en de mannen der , j
9 Fransche Revolutie. ik
Dat tegenwoordig nog in Protestantsche landen geen i `Z
·_ godsdienstvrijheid bestaat, is uitvoerig betoogd bij jules
Simon, Liberté de Conséience (bl. 185 en volg.). In
" Engeland is nog de Staatskerk, waarvoor allen moeten
bijdragen. In Zweden is de uitoefening van den katholieke
. godsdienst verboden. In Pruisen; zijn de Israëlieten ge- ‘ ··i, i
tolereerd, feitelijk zijn zij overal achteruitgesteld. Bij dat
E volk van ambtenaren en soldaten wordt niet één Israëliet _“
,_ als ambtenaar of als officier toegelaten, in 1856 stelde '
“ nog een Pruisisch anti-revolutionnair voor, hun de burger- »
rechten te ontnemen! ”
I izea e iiii rijweg er .i__,i _ i .,.,I_,___n__.A jjii igmg ,...