HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 16

JPEG (Deze pagina), 809.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

. I · 1 ‘ jl
I4 ` ii
De geschiedenis onzer Republiek en onze par
, " lementairel historie sinds 1813, wijzen _ons watvvij j j
te hopen hebben van die Gereformeerde cleri­’ ,f ·`
calen. Hun patriarch, de schier onfeilbare Mr.
Groen van Prinsterer, heeft in zijn menigvuldige K
U schriften en redevoeringen [den sluier opgelicht
van de zegeningen, die een ultra­calvinistische
regeering ons voorbehoudt. Een regiment bij de (
V4 genade Gods is zijn ideaal, het parlementaire A )
stelsel een gruwel, hij heeft geen woorden ge- " { 1
noeg om de zegenrijke gevolgen der Fransche
omwenteling lite brandmerken. {
_ Herinneren wij, dat hij het eens zoo hoog op- ’ j
P had met den verachtelijken I-Iassenpflug. 1)
Vergeten wij niet dat Mr. Groen den opstand ."
_ tegen Philips II afkeurt, voor zooveel die strekt ‘_
` om de geschonden privilegiën te handhaven, doch
slechts vergoelijkt, voor zooveel het geldt, vrij ‘
den Hervormden godsdienst te belijden. X
' De geschiedenis der igrondwetsherziening in f
1840 is hiervoor niet minder leerzaam. ’l
Herleest, tot uwe stichting, de paradoxen toen j
openlijk verdedigd. 1
In de Noordelijke Provinciën, staatsgodsdienst, j
de ware Gereformeerde religie,
1) De Bosch Kemper, Geschiedenis sinds 1830,111, bl. P t
ISO, 270.
l