HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 13

JPEG (Deze pagina), 857.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

1 ï ‘ . ` 1
‘ 2
1 1 ‘
hoe vurig zouden zij de Staatskerk van de 4
· · Dordsche Vaderen zien herleven; de heerschappij '
der Synode in den Staat is hun ideaal! Het ge- ,
vaar, dat Nederland door hen bedreigt, is oneindig gl
grooter dan dat van ide zijde der ultramontanen. 2 l` ·
Deze hebben, dank zwakke ministeriën, een nega­ ­
tieve kracht; zij KUNNEN nooit de regeering in *
G { handen krijgen, zij kunnen slechts remmen. ,
De anti-revolutionnairen is het juist om het
regeeren te doen, en.het is niet onmogelijk dat
zij voor een korten tijd de uitvoerende macht in i `
handen zouden krijgen. Wee dan Nederland!
_ VVee de Grondwet! en vooral wee de Katholieken!
,; Ter meerdere eere van den Heere zullen zij .
het rijk Gods bij zijn uitverkoren volk willen
stichten, en de ongeloovige Moabiten in het ga- A ‘j
reel doen loopen. Er wordt door hen gezegd op ' 21*
` troiuwelooze wijze, tegen beter weten aan, dat , , «
¤ alle Katholieken ook ultramontanen zijn, en dat pl
deze sympathieën koesteren voor die buitenland- ‘
, sche mogendheden welke de wereldlijke macht van 7
den Paus willen herstellen. 1) Ik wil het niet
1) Frankrijk, dat het vrije Italië stichtte, zal dit wel .ï !
,niet beproeven, tenzij Chambord meester worde. Dit is "· 1
_ eene_vrij ongerijmde onderstelling. Het land heeft wel "
‘ ` wat anders te doen dan den Paus te helpen; met Ecuador ­ i
of met Don Carlos zal men wel geen verbond voorstellen. i
5 `
l 1 al
g ` « já
L "