HomeEen woord aan de katholieke kiezers van NederlandPagina 12

JPEG (Deze pagina), 795.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 20.90 MB

s ‘ IO
op het burgerlijk huwelijk, de wetten op het
erfrecht aanvallen; hoe verheerlijkt worden zij, _ . _
die de maatschappij honderden jaren willen terug-
voeren, de verdedigers- van het goddelijk recht
van een Chambord en een Don Carlos.
Hoe vele Katholieken zijn niet innig gehecht
i i aan de Grondwet, aan de ons beheerschende
`. wetten, niet alleen omdat zij beseffen, dat die toe- i
stand het voordeeligste is, maar_ omdat zij de I
, beginselen liefhebben en uitstekend achten en
l het tegendeel verfoeien. 4 _
Helaas, dagelijksche verguizing en verdacht-
1 making, benadeeling waar zulks mogelijk is,
i ongeoorloofde pressie op dierbare betrekkingen, I
doen zoo velen zwijgen en zuchten onder de i`
verdenking, dat alle Katholieken voor Ultra- .
montanen worden gehouden. .
De Ultramontanen staan niet alleen. I
De Gereformeerde clerikalen, de fanatieke
· oud-Calvinisten, de antirevolutionnairen zijn G
hunne trouwe bondgenooten. h _
‘ Ook zij verfoeien den constitutioneelen , den i
parlementairen regeeringsvorm, zooals die hier
i i vigeert. Zij willen vrijheid van godsdienst voor -
_ zich alleen, doch niet voor ieder. _
, r Geen gelijkheid van alle burgers in den Staat,
I
‘ l
e
· ¢
. F ·

5
l , .
J