HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 684.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.48 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

· X N . a. «. ·I ii;.
M1.rNE HEEREN OUEEToEEN EN SEoEETARis VAN GURATOREN,
RECTOR-MAGNIFICUS, HOOGLEERAREN, STUDENTEN, AAN
DEZE HOOGESCHOOL, ALLEN DIE HIER TEGENWOORDIG ZIJT,
i- Zeer Geacàáe Haarders!
Geene lofrede is er meer noodig om de Scheikunde te ver-
heffen en hare beoefening aan te prijzen. Hare beteekenis voor
de praktijk des levens is allerwege erkend. Zij schuilt niet in
het duister. Hare beoefenaars bewonen niet meer kelders of af-
4 gelegen vertrekken met grauwe muren en steenen vloeren, om-
jgïl ringd door geheimzinnige toestellen, bij spookaehtige vuren,
» die den oningewijden vrees inboezemen. Zij verbergen niet meer
hunne wijsheid achter cabbalistische benamingen, den rooden
leeuw, den groenen draak, den philosophisohen mercurius, den
steen der wijzen. Zij zijn niet meer gevreesd als bezitters eener
zwarte kunst, die een gevaarlijk spel drijven met de verborgen
, krachten der natuur. Zij worden niet meer door de wereldlingen
met den vinger nagewezen, als Beeher_ in 1670 vermeldt:
Gens . ..............
Flairant de loin l’odeu1· de suie
Flambés, roussis ou rissolés
Et par leur fuinée aveuglés.
Integendeel door de groote vorderingen der laatste 100 jaren
heeft de scheikunde zich eene voorname plaats in de maatschappij ij
M verworven, en hare toepassingen op velerlei gebied gevonden.
Zij leert de geneesmiddelen bereiden, omdat zij in hunne sa-
menstelling is doorgedrongen, en de stoffen heeft afgezonderd,
die de draagsters zijn der geneeskrachten. Zij helpt den
E