HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 34

JPEG (Deze pagina), 652.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

32 S;
geneeskundige slechts in de voorhoven wilt verkeeren, hetzij gij
tot priester der wetenschap wenscht opgeleid en in haren dienst,
geheel ingewijd te worden, wij hopen dat er altaren genoeg
voor U zullen zijn , om daarop het Chemische vuur te ont-
steken. Gij weet het: hij , die dezen dienst kiest, moet zich na ;
zijne algemeene studien een langen tijd geheel daaraan wijden, p
zich opsluiten in het Laboratorium en er geheele dagen door- U
brengen, om zich zoover te ontwikkelen, dat hij op zijne beurt l .
aan de natuur vragen kan stellen en de beantwoording daarvan
uitlokken. Maar als in Duitsehland de Laboratoria gevuld zijn met ‘
leergrage jongelieden, die om strijd de plaatsen bezetten, dan
is er wel geen vrees, dat onder U en Uwe opvolgers niet velen
zullen gevonden worden, die in het onze komen arbeiden. Veel-
eer vrees ik of het mij mogelijk zal zijn U zooveel te geven
als gij verlangt, en U die hulp en voorlichting te schenken,
waarop gij aanspraak maakt. Evenwel, aan eene Akademie is g
de student op eigen studie evenzeer aangewezen als op hulp
V van zijne leeraars.
Wij beiden hebben plichten.
Moge uwe inspanning, zoowel als de mijne strekken tot eer .
der Leidsche Hoogeschool.