HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 33

JPEG (Deze pagina), 805.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

3l
ei
Ik verheug mij U, waarde Suringar, als den vriend der stu-
diejaren, en U waarde v. d. Sande Bakhuijzen, van deze plaats te
begroeten. Dat Uwe blijvende vriendschap mij steune en het
§' mij gelukken moge de sympathie, waarmede gij mij hebt ont-
U vangen, niet te beschamen.
, Spoedig hoop ik U als ambtgenoot te begroeten, geachte
Franchimont. Ofschoon wij beiden voorzeker een onafhankelijken
J, werkkring begeeren, zullen wij op onzen weg elkander gedurig
·. ontmoeten. Moge onze zamenwerking strekken tot heil der
studenten en tot den bloei der Scheikunde aan deze hoogeschool.
Studenten aan deze Hoogesekeot, inzonderkeid in de faculteiten
der geneeskunde en der wis- en natuurkunde.
Acht ik het een voorrecht om U onderwijs te mogen geven,
F weet, dat het mij veel heeft gekost mijne taak aan het M. O.
te verlaten, waarbij ik gedurende zoovele jaren met genoegen
heb gearbeid. Kom ik met eenig vertrouwen tot U, het is om-
, dat de ondervinding het mij heeft geleerd , hoe dankbaar de taak
is om de scheikunde te onderwijzen.
Deze wetenschap vindt algemeen willige hoorders, ijverige
beoefenaars; want hare resultaten trekken een elk, vooral jon-
gelingen, dorstende naar kennis, wier gemoed en hoofd nog zoo
ontvankelijk zijn voor dat groote en streelende genot van in de
natuur der dingen door te dringen. De vrije vormen der Hoo-
geschool maken die studie nog uitlokkender, waar geen programma
den leeraar en de leerlingen een bepaalden weg voorschrijft,
maar de studerende gedurende eenige jaren zijn eigen weg kie-
zen kan.
Mijn aanstaande ambtgenoot en ik hebben U niet aan te bieden
•‘ het verblijf in een dier nieuwere tempels der wetenschap , zooals er
in Duitschland verrezen zijn te Bonn, te Berlijn , te Leipzig, waar
, de groote zalen met tal van toestellen en welvoorziene biblio-
" theken den jeugdigen beoefenaar in elk stadium van zijne
scheikundige opvoeding opnemen. Maar, hetzij gij als aankomend
K .