HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 32

JPEG (Deze pagina), 798.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

30
leggen van de betrekking die hij zoo vele jaren vervuld heeft,
door eene ernstige ziekte verhinderd wordt om de rust van het
emeritaat te genieten. Ik gevoel het, dat ik in welsprekendheid
hem nooit zal kunnen evenaren, die altijd de toehoorders aan U2
zijne lippen wist te boeien. I
Ik betreur het met U, dat een man als Oudemans geen vrij- j
heid heeft gevonden om aan Uwen en aan aller wensch gehoor
te geven. Vergunt mij dit nog te zeggen; moge mijn verleden b
van een vijftienjarigen loopbaan, eerst bij het Landbouwonderwijs,
daarna bn het Middelbaar onderwijs, U eenigen waarborg geven,
dat ik in de eerste plaats mij zal wijden aan het onderwijs.
Weest daarbij verzekerd van mijne overtuiging, dat het al de ir
inspanning mijner krachten zal vereischen om de wetenschap der
Scheikunde aan deze Hoogeschool eenigszins naar eisch te die-
nen. Wilt mij Uwen steun blijvend verleenen.
Hooggeac/mz Amöágenooácn.
‘ In Uwe rijen te treden, onder mannen van Europeeschen roem,
_ mannen vergrijsd in den dienst der wetenschap of nog met jeug­
dige krachten werkzaam, maar die allen reeds lauweren hebt
behaald in het strijdperk der wetenschappen: dat overtreft zoo-
zeer mijne stoutste verwachtingen, dat ik het denkbeeld nog
niet kan aannemen om mij die eer waardig te rekenen, en ik
alleen op de toekomst kan hopen om mij eene plaats onder U
eenigszins waardig te maken. ` jf
Na 22 jaren vind ik van mijne leermeesters slechts U weder,
hooggeachte Rijke, en vraag van U dezelfde welwillendheid,
die ik als student van U mocht ondervinden.
Gaarne herdenk ik hier, hoe ik het aan Uwe voorspraak had •·
te danken, dat ik nog als student eene eerste wetenschappelijke
betrekking kreeg, hetgeen mij onder de leiding bracht van den j
kundigen van Kerckhoii`, wiens voorlichting en vriendschap ge-
` durende vele jaren ik hier dankbaar herdenk.
K t