HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 734.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.15 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

‘ë

29
scheiden rol vervullen en slechts een enkel klein steentje kunnen
ii aandragen. Elk onderzoek, dat zich ten doel stelt eenig ver-
schijnsel van stofwisseling beter te leeren kennen, heeft zijne V
waarde. Hoeveel wetenschappelijk genot is er dan niet wegge-
legd voor het rusteloos streven naar meer natuuraanschouwing ,
voorzeker de edelste en dankbaarste taak, die dit korte en
l moeitevolle leven ons geven kan.
ä _,._._......
ir E¢ZeZ­Gr00á-Aoááöare Heeren Curatoren dezer Heegesc/wal.
j Door ’s Konings keuze en Uwe aanbeveling tot deze betrek-
‘ king geroepen, gevoel ik al het gewicht van dit oogenblik.
2 Gij hebt begrepen dat de scheikundige wetenschap, die elk jaar
¥ in gewicht, omvang en beteekenis voor ’t maatschappelijk
ë leven toeneemt, niet langer door één man kon onderwezen wor- '
den, en uw wensch is vervuld geworden om den arbeid onder
twee hoogleeraren te verdeelen. Voorzeker is deze uwe meening
bemoedigend voor mij; want gevoel ik, hoe moeilijk mijne
l taak is, hoeveel meer zou zij mij gedrukt hebben, als ze mij
alleen op de schouders ware gelegd. Doch ook nog in een ander
opzicht. Het geeft mij de hoop, dat beide hoogleeraren bij u
een geopend oor zullen vinden, als zij tot u komen en uwe
hulp en steun inroepen, om die uitbreiding van hulpmiddelen,
van lokalen en van werkkrachten te verkrijgen, die de beoefe-
pr ning der scheikundige wetenschap in dezen tijd eischt.
i Voor U hier te getuigen op dit plechtige oogenblik, dat ik
met alle inspanning van krachten en naar mijn beste vermogen
ii zal werkzaam zijn, is de natuurlijke uiting van het gevoel,
dat een elk op zulk een oogenblik en op zulk eene plaats moet
bezielen. Maar daarin te volharden, ondanks alle bezwaren en
tekortkomingen, dat is moeielijker.
Hoezeer doet het ons leed, dat mijn geachte leermeester en
voorganger van der Boon Mesch reeds zoo spoedig na het neder-
er