HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 778.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

ongerijmd te verwachten, dat wij een draad zullen vinden
‘ in de noodwendige opvolging der stofwisselingen, waardoor
de geschiedenis der aarde, de geschiedenis der levensverschijn­
selen allengs meer en meer terug wordt gevonden of in
‘ de toekomst voorspeld. De resultaten door het scheikundig
onderzoek der laatste jaren verkregen, geven recht tot die
i hoop. Immers neemt het aantal gevallen toe, dat men schei-
I kundige werkingen kan voorzeggen, als men op bepaalde wijze
bereide atoomcomplexen te samen brengt. Het is gelukt hoe
/ langer hoe samengestelder atoomverbindingen op te bouwen
Q en weder af te breken op zulk eene wijze, dat men de vorming
s zoowel als de ontleding vooruit kan voorspellen, en reeds zeer
je vruchtbare hypothesen durft opstellen over de plaatsen die de
atomen in het molecuul innemen.

Ik heb getracht U in enkele trekken een indruk te geven,
i hoezeer de scheikunde ons licht verschaft over de stofwisseling,
en hare beoefening ons oog opent voor de noodwendige opvol-
* ging van de verschijnselen, die wij stoffelijke omzettingen
,1 noemen. Ik meen dat de scheikunde ook uit dat oogpunt kan
onderwezen worden. Dat onderwijs mag geene dorre onsamen-
hangende opsomming zijn van feiten, van de eigenschappen der
elementen, van tallooze verbindingen, van tallooze omzettingen.
~ Het streven moet er aan ten grondslag liggen om de feiten zoo
» I te verbinden, dat er natuurkennis, natuuraanschouwing uit ge-
, boren wordt. Welke ook de omvang van dat onderwijs moge
j zijn, het moet ons oog openen voor de stofwisseling die in het
water, in de lucht, in den bodem, in de organismen alle ver-
Q schijnselen voortbrengt.
Op die wijze vindt het overal zijne vruchtbare toepassingen en is
het de grondslag voor physiologie en geologie, voor geneeskunde ,
hygiene, landbouw. Daardoor lokt het uit tot immer voortgezet
onderzoek om dieper door te dringen in de natuur der dingen.
Jr