HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 24

JPEG (Deze pagina), 862.60 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB


n
22
en iodnatrium in water op. Die scheikundige verbindingen zijn W
_ na hare oplossing geen oogenblik in rust, maar wisselen met
eene zekere snelheid (die ook van de temperatuur afhangt) de `
chloor- en iodatomen uit, zoodat er nevens chloorkalium en iodna­ _
trium ook eene zekere hoeveelheid chloornatrium­ en iodkalium
moleculen bestaan. Aangezien er evenveel verbinding als ontleding r
plaats heeft, en de stofwisseling statisch blijft (hetzij mij geoor-
loofd deze uitdrukking te gebruiken) , is er geenerlei uitwendige _,
verandering waar te nemen, geen verschijnsel doet zich voor, li
geen energie treedt in een anderen vorm op. Dergelijke stati- j
sche stofwisseling moet overal in schijnbaar rustige stoffen plaats j
hebben, maar wij zijn nog geheel onzeker over hare snelheid.
Zij kan de snelheid bezitten van het licht, of traag voortkrui­
_ pen als de zoogenaamde tand des tijds.
Nu voegen wij echter eene oplossing van iodkalium bij eene
oplossing van chloorkwik. De stofwisseling zal nu niet constant ‘
zijn, zij treedt dynamisch op. De chloor- en iodatomen verwis-
selen, en er vormen zich niets dan iodkwik- en chloorkalium
moleculen. De iodkwikmoleculen zoowel als de choorkalium- ._
moleculen komen in een anderen bewegingstoestand: de eerste - j
scheiden zich als vaste deeltjes af onder ontwikkeling van §
warmte. Een verschijnsel heeft dus plaats; de som van energie `
of arbeidsvermogen is wel dezelfde gebleven, maar in anderen
vorm en anders verdeeld. De iodkwikmoleculen onttrekken zich
betrekkelijkerwijze gesproken aan de stofwisseling.
Dergelijke dynamische stofwisselingen hebben overal plaats,
waar scheikundige verschijnselen waargenomen worden. i
r Met vele voorbeelden zouden wij kunnen aanwijzen, dat deze
voorstelling uit de feiten afgeleid is en ze wederkeerig toelicht. ë
Den galvanischen stroom moeten wij met Clausius verklaren ·
door aan te nemen dat de statische stofwisseling der moleculen
in eene dynamische overgaat. Koper en zink staan in eene op-
lossing van kopersulphaat. In de oplossing verwisselen de atomen
onophoudelijk in de moleculen , en elk oogenblik zijn er dus eenige `
ll
l