HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 837.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

i .
i 17
king niet onder eene wet brengen. Een ijzerdeeltje blijft rustig ,
naast een zuurstofdeeltje, maar als het zuurstofdeeltje in den
*i‘ toestand van ozon is ,f heeft er verbinding plaats. De gele phos-
I phorus brengt in vele gevallen scheikundige werking voort,
waarbij de roode phosphorus in rust blijft, en toch hebben gele en
roode phosphorus hetzelfde atoomgewicht, en kunnen zij dezelfde ‘
scheikundige verbindingen vormen. Het onderscheid tusschen
beiden kunnen wij sleehts gebrekkig aangeven.
W Wij zijn dus niet meer tevreden met de kennis, welke ele
‘ menten in alle stoffen aanwezig zijn, of welke wisseling van
. elementenx er bij een scheikundig verschijnsel heeft plaats gehad.
Wij willen de wet der scheikundige aantrekking zoeken, om daar-
door te kunnen bepalen fwelke stofwisseling zal plaats hebben,
als de elementen of hunne verbindingen elkander nabij zijn
gekomen, waaruit de noodwendige opvolging der verschijnselen
gw moet voortvloeien. Ik bedoel met verklaring geenszins de
i reden waarom twee elementen elkander aantrekken, want die j
reden zal wel evenmin gegeven kunnen worden, als die van de
algemeene aantrekkings­ of zwaartekracht. Daar liggen de gren- I
zen van ons kenvermogen. j
Ofschoon velen zich zeker niet geheel bewust zijn geweest, r
I dat zij bij hunne onderzoekingen de wetten der aantrekking naspoor­
_ den, zoo meen ik toch te mogen beweren, dat de studie der i
al scheikunde meer en meer in die richting is gekomen. Terwijl I
vroeger theoretische beschouwingen over verwantschap of afHni­ `
teit, praedisponeerende verwantschap , katalytische kracht, enz. j
slechts eene kleine plaats in de inleiding der scheikundige
handboeken innamen, om verder buiten rekening te blijven, l
treden thans de onderzoekingen over allotropische toestanden,
l` isomerie, polymerie, de zoogenaamde constitutie of atoomaan­
eenschakeling der verbindingen, de synthese en dissociatie op
den voorgrond, en wordt de hulp der natuurkunde ingeroepen.
Het is mij niet mogelijk U hier te ontwikkelen, hoe al Q
die onderzoekingen slechts dienen om wetten van stofwisse-
i
1