HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 16

JPEG (Deze pagina), 832.94 KB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

14
Het koolstofatoom wordt weer met zuurstof verbonden tot kool-
zuur, en keert in den dampkring terug waaruit het gekomen
was. De kaliumverbinding verlaat langs een anderen weg het ,
lichaam, en valt weder op de aarde neder.
lntusschen: aan deze stofwisseling dankt het dier of de mensch
het arbeidsvermogen, waardoor het al de bewegingen onder-
houdt, die voor zijn leven onmisbaar zijn, want bij de ver-
branding der koolstof- en der waterstofatomen van de suiker
komt het daarin verborgen zonnevuur te voorschijn als de levende
kracht, die beweging en warmte voortbrengt.
Zoo kunnen wij van elk element de rol nagaan, die het bij
al de stofwisselingen speelt, welke in de aardschors, in het
levende organisme van planten en dieren plaats hebben. De
koolstof zagen wij uit het koolzuur treden en in de organische ‘ , _
stoffen van eene plant overgaan, daarna deel van een dier wor-
den, vervolgens weder als koolzuur in den dampkring terug- -
keeren. Wordt het door het zonnevuur gewekt, dan kan het
op nieuw den kringloop beginnen, maar anders zal het in den
schoot der aarde tot de diepste rust kunnen terugkeeren als het
aan kalk gebonden tot marmer wordt weggelegd.
Het kaliumdeeltje zagen wij , gewekt door dezelfde zonnekraeht ,
zijne rustige plaats in de veldspath verlaten, overgaan in de
plant, in het dier, en in het water terugkeeren. Maar met het
water dringt het later in het aardpuin van de oppervlakte der
aarde door , wordt scheikundig gebonden in de zeolithische silicaten
der aardkorst. Dat puin wordt na velerlei vervorming wellicht
weder tot een vast rotsgesteente. Daar wacht het kalium den nieu-
wen stoot af, dien het misschien na eeuwen weder zal ontvangen, als ·‘
de rotsmassa op zijne beurt tot de oppervlakte der aarde zal opge- j
rezen zijn. Of wel, die kaliumverbinding komt in eene binnenzee
terecht; in den loop der eeuwen vult zich die zee met zooveel
zoutdeelen, dat deze er niet meer in opgelost kunnen blijven j
J
l
l