HomeDe scheikunde als leer der stofwisselingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 861.56 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 25.18 MB

l
X 13
Z elkander in aanraking komen. Hoeveel tijd daarvoor ook noo­ Ji
; dig zij, hoe langzaam die verwering ook plaats hebbe, zij gaat
u - ongestoord voort. Nieuwe verbindingen vormen zich, de veld-
X spath valt tot een poeder uiteen, en het koolzuur vereenigt
t zich met het kaliumoxyddeeltje ; het water lost deze verbinding
4 op, het silicium der veldspath met de zuurstof verbonden scheidt
zich ten deele als siliciumoxyd af, en blijft ten deele met het
4 aluminium als klei achter. Nu zijn ook tevens de meeste
° voorwaarden vervuld waarbij eene plant zich kan ontwikkelen.
:4 De onverweerde granietrots kon haar niet tot bodem strekken,
l maar in het verweerde poeder, de klei, kan zij wortelen en
vindt tevens in de kaliumverbinding, die gevormd is, eene harer
o onmisbare voedingstoffen. ­ In de plant wordt die kaliumver-
‘ binding met het opgezogen water rondgevoerd, en weder met
l andere grondstoffen verbonden wordt zij een deel van elke plantencel.
, Zij is noodig voor het tot standkomen van de geheele stofwis-
seling in de plant. Tegelijkertijd neemt de plant het koolstof-
M j houdende koolzuur uit de lucht en tevens water uit den bodem
i op. In de groene plantencel slurpen deze zonnevuur in zich op.
Onder den invloed van de kaliumverbinding treden de koolzuur-
en de waterdeeltjes in chemische beweging en wisseling. Uit
deze stofwisseling komt de organische stof te voorschijn, de sui-
. ker, waarin de koolstof met nog twee andere elementen, water-
Z stof en zuurstof, een nieuw chemisch evenwicht vormt, terwijl
vrijgeworden zuurstof in den dampkring terugkeert. Nu ligt
het koolstofdeeltje in de suiker gebonden, gewapend met het
i daarin verborgen zonnevuur, en daarnaast ligt het kaliumdeeltje
` in verbinding met eenige andere elementen als kaliumphosphaat.
r Dezelfde koolstof- en kaliumverbinding treden in het lichaam
- ‘ van het dier. Zij worden daarin opgenomen als voedsel, tege-
j lijkertijd met ingeadcmde zuurstof. Eene nieuwe stofwisseling
heeft plaats: de kaliumverbinding gaat met de eiwitstof des
l bloeds eene nog veel ingewikkelder verbinding aan. Onder
i den invloed daarvan verbrandt de ingeademde zuurstof de suiker.

Q
E
ë