HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

f i
F "zï
5 .
i
‘ mj om de Reede te bereiken, welke laatste ten allen tüde als veilig is aan te A
·­ merken. ix `
El Leveren alzoo de beide voornaamste vaarwaters, die toegang tot het Texel-
_ sche zeegat verleenen, op zichzelf geen onoverkomelüke bezwaren op voor ­_
j een vloot van pantserschepen, welke het voornemen koestert hier door te i `
E dringen , evenmin zal deze bevreesd behoeven te zün daarbä door een
F i overmachtigc vloot te worden aangevallen. Evenals bü een defensie te land .· l
i j mobiele strüdkrachten het hoofdelement der verdediging moeten uitmaken, V
jj ik vormt ongetwijfeld een overmachtige vloot het beste middel om aanvallen A i
Q af te weren, tegen de zeegaten gericht; maar het behoeft geen betoog dat het _
V voor ons kleine land nimmer mogelijk zal zijn een scheepsmacht te scheppen i`
en te onderhouden, die geacht zou kunnen worden te zhn opgewassen tegen
j de machtige vloten der groote zeemogendheden. Daarbij is dan nog buiten
" beschouwing gelaten dat, al waren wü in het bezit van zulk een vloot, wij ` ·
V haar toch niet in één enkele stelling vereenigd zouden kunnen houden en de i
overige van drijvend materieel ontblooten. r
Q Niet bij machte om eenbeslissende overmacht ter zee bijeen te brengen en Q,
te onderhouden, moeten wij trachten door een samenwerking van schepen en ‘ s
t kustversterkingen , in verband met het afsluiten der vaarwaters, in de verde-
diging te voorzien. Dat het vuur der Heldersche kustbatterüen, geheel in
overeenstemming met het beginsel van VoN SCHELIHA, een gepantserde i
scheepsmacht geen genoegzame schade kan toebrengen om haar het doordrin-
* gen te beletten, is niet te ontkennen en wordt overigens op duidelijke wüze
l door den Heer nan Bunn Pooa·rUeAEL in het licht gesteld. Wellicht is hier _
” evenwel de opmerking niet misplaatst, dat het niet aangaat, zooals voor de
In kanonnen van 24 cM. is geschied, bepaalde getallen voor de grens der uitwer­ W
king te stellen, en daarbü aan te nemen dat het schip veilig is zoodra het ·
J op grooter afstand is. Treffers toch kunnen ook dan nog veel schade teweeg-
ll brengen , al doorboren de projectielen niet volkomen de pantsering, en buiten- °`
i`, dien moet niet vergeten worden dat de schepen zelden over hunne geheele
b lengte zwaar gepantserd zün. Zoo is bijv. de HercuZes.»{zie boven) in de zijden
` buiten de batterij slechts gedekt door platen van 15 cM. dikte. Ik laat dit punt
‘ evenwel verder onaangeroerd en stem, in algerneenen zin, in met de bewe-
f ring, dat schepen, die het Westgat binnenkomen, bij een wapening der bat- ~
I terijen met kanonnen van 24 cM, van deze nagenoeg niets te lijden hebben. s
l l Natuurlijk verandert de toestand bij een wapening met kanonnen van 27 cM.,
en de onderstelde aanwezigheid van een fort op de Laan. Aannemende dat ­,
j, _ dit fort gewapend is met 6 kanonnen van 27 cM. en dat Kaaphoofd en Erfprins elk j
j 2 dezer vuurmonden bezitten, zoodat de Helsdeur door 10 kanonnen van ge-
noemd kaliber verdedigd wordt (1), dan zullen volgens den Schräver tien, h
(1 j In vergelijking met de Engelsche kustbatterijen een zeer zwakke wapening, bijna zweemende
naar een schijnvertooning. {
‘ .
ï_ ï
‘l
j ,_A. j s ze A ( .,._. j`;;,,,,..,i..._na...a...Ji.te..l»ïa;àZ­ïLLa; ...i. _ ._m___,,_____,__ s T •‘ »»«....ae.e