HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

l e l
i 5 l
‘· ' ‘ komt de eer toe deze stellingen het eerst te hebben vooropgezet, als de
slotsom waartoe opzettelüke onderzoekingen nopens het afsluiten en het for-
ceeren van vaarwaters door een vloot van pantserschepen, hem geleid hadden.
· Sedert het verschünen van het bekende werk van dien Amerikaanschen schrü ver
‘ (1868), zün de aangehaalde stellingen algemeen, en te recht, als de grondslag
voor verdere besprekingen nopens de verdediging van vaarwaters aangemerkt.
Q Hare beteekenis is deze: kustbatterüen op zichzelf zijn geen afdoende belet-
._ selen voor een pantservloot, maar zü kunnen dit zijn, wanneer namelük een
5 in het vaarwater aangebrachte versperring de schepen lang genoeg onder het
· vuur der landbatterüen doet blüven, om deze in staat te stellen een voldoend
i aantal schoten af te geven en de pantserschepen te ontredderen.
De stelling van den Helder is ontegenzeggelijk een militaire positie van het
allergrootste gewicht, en het is geheel verklaarbaar dat aan haar voortdurend
bezit eenparig zeer veel waarde wordt gehecht. Minder overeenstemming be-
staat nopens de vraag, hoe de verdediging van deze positie moet geregeld ·wor­
‘ den? Want zün de gevoelens tamelük verdeeld over de defensie van onze zee-
. , . gaten in het algemeen, in het bijzonder is dit het geval met het Texelsche
i zeegat. Bijna geldt hier: zooveel hoofden, zooveel zinnen; en er behoort
,_ werkelijk eenige vrijmoedigheid toe om, nadat zoovele deskundigen gesproken
. , hebben, een zienswüze, van de hunne afwäkend, te verkondigen. Maar er
S · V ligt een grond tot verschooning in de belangrükheid van het onderwerp en in
9 de omstandigheid dat de vraag, die het hier geldt, nog steeds een open vraag
- mag genoemd worden , die evenwel, naar het schünt, hare oplossing nadert.
" g t Zijn de hierboven opgegeven regels juist, en het schünt geoorloofd ze als
i i zoodanig aan te merken , dan is de meest logische weg om tot een oordeel over
· de wüze van verdediging van het Texelsche zeegat te geraken, de omstan-
j digheden, zooals die zich hier voordoen, aan de evenbedoelde regels te toetsen.
, In de eerste plaats de kennis der vaarwaters. Van de drie voornaamste: `
j het Schulpegat, het Westgat en het Noordergat, is althans het eerste, ook
dan wanneer de tonnen zün weggenomen, voor vüandelüke pantserschepen
E i van het grootste charter bevaarbaar Het Westgat is moeilijker te beva-
, ren, maar het zou zeer gewaagd zün er op te vertrouwen dat vüandelijke
i I schepen, zonder de betonning, hier niet kunnen binnenkomen. Is de vijand
I eenmaal het Schulpegat of het Westgat gepasseerd, dan bestaat er, voor zoo-
+ veel de kennis der verdere waterwegen betreft, hoegenaamd geen bezwaar
l (I) Er kan verschil van gevoelen bestaan of sommige zwaar gepantserde schepen, zooals de
i Hercules, Thundarer, Devastation, König Wilhelm, Friedland, Marengo, enz., die allen ongeveer
F SM. diepgang hebben, zich over den drempel van het Schulpegat zullen wagen, alwaar bij hoog
· '· water geen grootere diepte is; maar men verlieze niet uit het oog dat in den laatsten tijd zwaar
gepantserde schepen van minder diepgang gebouwd zijn., zooals de Glallon, die, hoezeer hoofd-
` zakelijk voor de kustverdediging bestemd, toch genoeg zeewaardigheid bezitten om den overtocht
te doen en deel te nemen aan den aanval.
__.i { •‘ _.,.,a.,J__,,,,-_ mn,. .~·. I; I , , _, , _ W _, ¥""i [