HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 5

JPEG (Deze pagina), 1.07 MB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

li
‘ «ï ~2· g

i 3 j fi" g .
{ tri i
_° geboden om ook mijnerzijds - zij het uit den aard der zaak, wegens het °' ‘” i w`
, enger bestek , in een meer vluchtigen vorm - enkele denkbeelden over het i
inderdaad allergewichtigst onderwerp, de verdediging onzer kusten en zee-
i gaten, mede te deelen.
g' De Schrijver heeft zijn arbeid in twee hoofddeelen gesplitst: de zeegaten
en de kust. Dit voorbeeld zal door mij gevolgd worden.
jj De strüd om den voorrang tusschen kustbatterijen en pantserschepen, wel 1
‘ ver van geëindigd te zün, houdt voortdurend de belangstellende aandacht op ?
i zich gevestigd. Vooral in Engeland, waar met kwistige hand schatten worden I
I besteed voor zoo menige proefneming op dat gebied, is de kampsträd nog
j dagelijks aan de orde, en het zou wellicht bezwaarlük zün een Engelsch tüd­
r schrift over techniek ter hand te nemen, waaruit niet het: Ordnance versus
i armour u tegenblikt. Is het daarom met eenigen grond te voorspellen wie J
V ten laatste den palm zal wegdragen? In geenen deele; alleen is het gebleken j
` dat zü zich vergist hebben, die de invoering der gepantserde schepen als een I
· nautischer Ruckschritt of wel als een failure begroetten, en daarmede aan de i
j nieuwe vinding geen langer leven dan van een dag toekenden.
' ­ Het is ongeveer twintig jaar geleden dat de bezetting van het fort Kinburn
I verrast werd op het gezicht van een drietal Fransche vaartuigen met stoom-
vermogen, die op eenige honderde meters afstand, en alzoo volkomen binnen
het bereik van het geschut van het fort, postvatten en het vuur openden.
V Het waren Za Tonnarite, Za Lava en Za Debastation, de eerste gepantserde
H drijvende batterüen. De vuurmonden in Kinburn, ten getale van meer dan
j 50, vermochten niets tegen deze geharnaste ridders, die geruimen tijd geheel
‘ alleen, zonder noemenswaardig letsel te bekomen, al de projectielen van het
{ fort trotseerden, en daarbij niet weinig büdroegen tot de spoedig gevolgde
_ overgave van Kinburn. Een nieuwe vinding, geroepen om een belangrijke rol
H tegenover de kustversterkingen te vervullen, had de eerste proef glansrijk
I doorstaan. En toch hoe gebrekkig waren deze eerstelingen: zij waren ge-
i pantserd, maar slechts ter dikte van 11 cM.; zü waren voorzien van stoomver­ ' ‘
j Q mogen, maar hadden nauwelijks een 4-müls vaart, en mogen zij al een j
l krachtige vuuruitwerking gehad hebben, zeewaardigheid misten zij ten eenen- I
, male. Maar wat aan het nieuwe oorlogstuig ontbrak zou spoedig aangevuld
° worden, en het is wellicht bezwaarlijk een tweede voorbeeld aan te wüzen
i van een vinding, die in zoo korten tüd tot een `graad van volkomen bruik-
,_ «­ baarheid, om niet te zeggen van volmaaktheid is gebracht. Na de drüvende
‘ batterijen van Kinburn verschenen weldra de Gloire en de Warrior, het Fran-
Z! sche en Engelsche type van gepantserde fregatten; terwijl eenige jaren daarna
. Engeland, als een ander type, de torenschepen de Captain en de Monarch -­ ‘
i. oorspronkeläk een Amerikaansche vinding ~ deed van stapel loopen. Nochtans
i deden de bezwaren, aan deze monitors verbonden, naar meer zeewaardige
‘ i schepen uitzien, terwijl het tevens noodig bleek tegen de toenemende uit-
I
,i jj
( ­, fi