HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 41

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

39
over te gaan. Zoo is het een groot, doch algemeen erkend gebrek van onze
ii hoofdverdedigingslinie aan de oostzüde, dat zü , bü hare groote sterkte, met
uitzondering alleen van twee gedeelten, elk denkbeeld van offensief volkomen
A uitsluit. >>Geen muis er in, maar ook geen muis er uit"; dit is, in het
algemeen gesproken, het karakter van stellingen in het polderland, en dit
geldt zoowel voor de groote inundatie-linie waarop hier gedoeld wordt, als
voor de defensieve stellingen in Noord- en Zuid-Holland, vroeger besproken.
In het 4-de vak, dat, gelijk men zich herinnert, gelegen is tusschen het
Katwüksehe kanaal en den Nieuwen Waterweg van Rotterdam naar zee, stuit
de Schrijver, bij het in toepassing brengen zijner afsluitingstactiek op bezwa-
`ii in ren, welke voortspruiten uit de afwezigheid, dicht bij de kust, van kanalen
van genoegzame breedte en diepte om het gebruik van gepantserde vaartuigen
toe te laten. Ik zal mij niet verder ophouden bij de vluchtige beschouwingen,
welke de Schrüver hier in het midden brengt. Genoeg zü het te vermelden
dat zij tot geen bepaald resultaat leiden, en de slotsom deze is, dat men, bij
gebrek aan breede en diepe kanalen, partij moet trekken van de vaarten en
Wateringen , zooals de landstreek die aanbiedt.
Jil
Voor zooveel het tweede gedeelte der onderwerpelgke studie betreft, ver-
schil ik dus, zoowel omtrent de rol, welke de marine zal hebben te ver-
vullen bij het verijdelen van een poging om op onze kust te landen, als
omtrent de taak der landmacht tegenover zoodanige onderneming, in ziens-
wijze met den Schrijver van het belangrijke geschrift, dat in de voorgaande
bladzüden is ter sprake gebracht.
Tegenover de rol >>van geheel seoondairen aard", welke de Heer DEN BEER.
POORTUGAEL onze marine bij een landing wil doen vervullen, meende ik als
eisch te moeten stellen het bezit van enkele groote pantserschepen, behalve
de noodige staunches en éclaireurs, ten einde de vijandelüke transportvloot _
·§ te kunnen verkennen, maar tevens om hare nadering te kunnen bemoeilijken
` en vertragen.
Voorts achtte ik het van overwegend belang maatregelen te treffen opdat,
in elk geval vóór het tijdstip der landing, een afdeeling van het Leger op
T de kust aanwezig ware, ten einde, in verband met de verrichtingen der
marine, ’s vüands pogingen om voet aan wal te zetten, te verhinderen, en
zulks in tegenstelling met den Schrüver, wiens maatregelen meer heenzien
4 op het beletten van den opmarsch van een gelanden vijand, dan op het ver-
l; ijdelen der landing zelve.
In de onderstelling dat het landingspunt nog niet bekend is, dirigeert de
IQ Heer DEN BEER van de twee divisiën, voor de kust bestemd, er eene naar
§i` Noord-Holland, de andere naar Zuid­Holland. Ik heb getracht te doen uit-
komen dat het doeltreffender ware de beide divisiën nagenoeg geheel in het
gedeelte van Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal op te stellen, en
voor Noord­Holland alleen een kleine macht, hoofdzakelük alleen uit cave.- ,
“ lerie bestaande, te bestemmen. _