HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 40

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

OD W iiii ` " D D O "‘“‘
{
i 38 V,
werk en dat bü de spoorwegbrug over de Dinsdagsche wetering komt een
' tlusschenpost, büv. bij den Watermolen aan den puinvveg naar Noordwük. Op
die wijze zullen 5 schansen noodig zijn; terwijl het Huis te Warmond, evenals
de meest noordelüke kerk van Oegstgeest versterkt en bezet, en de Heimeer-
polder, tot aanleuning van den rechtervleugel der stelling, door het beletten E
k der uitvvatering dras moet gezet worden. _ _
t Is nu die stelling Oegstgeest­Warmond in werkelijkheid een ofensieve li
stelling? Daartoe dient nagegaan te worden of onze troepen, wanneer de
, vijand vóór de stelling staat, in behoorlijken gevechtsvorm zullen kunnen uit-
rukken; een eerste vereischte om tot den aanval te kunnen overgaan. Dit
` nu is in geenen deele het geval: de drie wegen, die met den spoorweg
j naar en uit de stelling voeren, zün even zoovele smalle accessen, terwijl het
p overige terrein allerwege bestaat uit weiland, met tallooze natte slooten door-
i sneden. Onze troepen kunnen dus niet van de wegen af, tenzij van den pols-
i stok gebruik makende; een hulpmiddel dat door enkele manschappen kan j
l worden aangewend, maar geenszins door een troepenafdeeling van eenig be-
i lang. De vijand, inziende dat onze troepenmacht in de stelling, deze alleen
langs de enkele wegen kan verlaten, zal niet in gebreke blijven die toegangen
i af te sluiten en daardoor elke poging tot offensief optreden reeds in haar
i begin ondoenlijk maken. Wat voor den aanval is gezegd, geldt eveneens
voor den terugtocht; geen terugtrekkende troep zal de stelling anders dan
‘ langs de wegen kunnen bereiken en daarbij zal het niet mogelijk zgn de ge-
, vechtsforniatie te behouden. Onze troepen zullen dientengevolge of verhinderd
worden binnen den kring der schansen terug te trekken, of de vijand zal
gelijktüdig met hen de stelling bereiken en deze binnendringen. Geen aan- E,
l vallende bewegingen tegen een vijand, die vóór de stelling staat, toelatende,
kan de stelling Oegstgeest-VVarmond ook niet een ojfezzsicve stelling genoemd
l worden, maar verdient zij veeleer onder de defensieve stellingen gerangschikt
te worden. Hetzelfde geldt voor de verschanste stelling bij Alkmaar, van welke _ ';’
Y de Schrijver zegt, dat hij haar tot offensief optreden >>bijzonder" geschikt acht,
l- en zoodanig optreden ook wenseht te doen plaats hebben dadelijk of althans
korten tijd na de aankomst der mobiele troepenmacht van het leger te
velde (bladz. 57).
Het polderland, zooals dit o. a. in de provinciën Holland en een gedeelte i
j van Utrecht wordt aangetroffen, biedt den verdediger talrüke en gewichtige
voordeelen aan en stelt hem in staat met een kleine macht, zelfs tegenover ,
i een talrijk leger, de verdediging te voeren, en die verdediging, door van de gj
eene stelling naar de andere terug te gaan, een geruimen tüd vol te houden.
Maar tegenover die voordeelen staan enkele nadeelen, en daaronder behoort
dat de gesteldheid van het polderland het voeren eener verdediging als op
hooger gelegen, niet doorsneden terreinen niet toelaat. Dezelfde omstandig- jin
heden, die het voor den vijand zoo bezwaarlhk maken, ons uit onze stellingen
in het polderland te verdrüven, beletten ons uit die stellingen tot den aanval
ç
i'``* D E j ,