HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 4

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.83 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

.
l
ik 2 r
li · s
te voordeel verkregen: de aa.nvaller tooh heeft nu, eenerzijds, bij een behoorlijke °
{ keus van het tüdstip van vertrek, uithoofde van den spoedigen overtocht, om ‘_
zoo te zeggen de halve zekerheid dat weer en wind hem zullen dienen, en
. hij dus in dit opzicht zonder bezwaar het aangewezen punt der vüandelüke i,
J kust zal kunnen bereiken; terwül anderszüds, ten gevolge van het minder
pi, bekend worden van het landingspunt. met den korteren duur van het traject, I
het vermeerderen der kansen op een verrassing gelijken tred houdt. Van niet `I
‘ minder gewicht was de invoering der pantserschepen. Is het een waarheid, .
dat een geland leger in het algemeen, om zgn doel te bereiken, behoefte
, , heeft aan het bezit eener haven op de väandelüke kust, de pantsersohepen I,
lj werden voor den aanvaller het middel om, dikwijls met het beste gevolg, >`
goed gewapende kustversterkingen te tarten en ongedeerd vaarwaters te for- I
ceeren, die vroeger steeds als ontoegankelük waren aangemerkt. -
Om al deze redenen, waarbü wellicht nog andere te voegen waren, is E
werkelük, en voor Nederland in het büzonder, een aanval over zee veel meer I
te duchten dan vroeger, en laat het zich gereedelijk verklaren dat, met het ‘
bewustzün daarvan, tevens meerdere belangstelling ontwaakte voor het vraag- ·
A stuk betrekkelijk de verdediging onzer kusten en vaarwaters. Die meerdere E
belangstelling, zoowel bij de Regeering als bü het algemeen waar te nemen, ' .
‘ uitte zich vooral door een veelzüdige bespreking van het onderwerp in com- I
missiën, ingeschriften, in büeenkomsten. Is eenheid van zienswijze van dit
alles het gevolg geweest? Oppervlakkig zou men van oordeel kunnen zijn,
dat uit de wrüving der meeningen ten laatste een helder licht had moeten I
opgaan, dat twijfel en verschil had doen verdwünen. Dit is nochtans niet het I
geval geweest, en men maakt zich geenszins aan overdrüving schuldig door j
te beweren dat, omtrent geen onderdeel onzer landsdefensie, zoovele met ‘
elkander strüdige zienswijzen verkondigd worden als met opzicht tot de kust- 5
defensie. De verschüning der studie, aan het hoofd van dit opstel genoemd, _
is daarvoor een nieuw bewijs. Immers de geachte Schrüver zelf zegt in zün I
Voorwoord, dat het in zün stuk ontwikkeld gevoelen omtrent de verdediging der I
zeegaten , >>zelfs in vele hoofdpunten , geheel afwijkt van dat van verscheidene l
>>hooggeplaatste autoriteiten en van andere zeer bekwame mannen, beiden I VI
l >>in zee- en landsdefensie deskundig"; eene omstandigheid , waarin de grond I
moet gezocht worden, waarom de Schrüver geaarzeld heeft aan züne studie ,
j publiciteit te geven. Hoezeer die reden zich wel eenigszins laat verklaren en Ii
men haar in elk geval moet eerbiedigen, mogen wh ons nochtans gelukwen­ l
sehen dat onze hooggeschatte wapenbroeder over persoonlijke bezwaren , gelük ,_ ·­
j hü zich uitdrukt , heeft weten heen te stappen en de vruchten van zijn onder- ‘
zoek openbaar gemaakt. Door op onze kustverdediging de aandacht te ves-
g tigen, heeft de Heer DEN BEER POORTUGAEL zich opnieuw jegens onze mili­ jj; .
taire letterkunde verdienstelijk gemaakt, en het is mij een aangename taak .
om, op uitnoodiging der redactie van dit tijdschrift, de hierbedoelde studie
j bij het publiek te mogen inleiden. Wellicht wordt daarbij de gelegenheid ‘
I
l
( ·.
I I ‘ " ` ' ` "` ^" ‘ " " ' . ,..»`­... _,i, ,, · i Ig Y