HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 39

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

l ïï
37
gelijktijdig met een landing op de westkust, dan zouden ons de met zooveel
zorg aldaar ingerichte stellingen, ook tegen een op die kust gelanden vijand,
weinig baten, daar de verdedigers, in front en rug gelijktüdig bedreigd,
niet lang weerstand zouden kunnen bieden.
j Heb ik mü verklaard tegen den maatregel om geen troepen van het leger
intijds naar de kust te zenden, evenmin kan ik, op de gronden hiervoren
ontwikkeld, instemmen met de afsluitingstactiek, door den Schrijver als com-
j pensatie voor liet niet verhinderen der landing aanbevolen. Hoe meer men de
I zaak overweegt, hoe meer men in de meening wordt bevestigd, dat, instede
’ g van den vüand te laten landen, om hem eerst daarna te bestrijden, het ver
de voorkeur verdient er naar te streven om, met behoud van genoegzame
kracht in onze hoofdliniën van defensie aan de landzijde, door vereende po-
H jj gingen van zee- en landmacht de landing zelve te verijdelen.
Het derde vak heeft als grenzen het Noordzee-kanaal, den geïnundeerden
. polder het VVijkermeer, het zijkanaal naar Spaarndam, het Spaarne tot Haarlem
en de geinundeerde polders ten zuiden van Haarlem, behoorende tot de Amster-
damsche stelling; voorts de ringvaart van den Haarlemmermeer-polder tot
aan de Kaag, de Dieperpoel en het Norremeer, de Spriet-Laek en de YVar­
monder-Leede; eindelük het Nieuwe kanaal en het Katwijksche kanaal. BQ de
· overgangen over de ringvaart van den Haarlemmermeer-polder zouden moeten
komen 4 werken, waartoe, met de soutiens, als bezetting noodig geoordeeld
, worden 2 bataljons infanterie. Insgelijks worden 2 bataljons gevorderd tot
· het bezetten eener offensieve stelling Oegstgeest-VVarmond, noordwaarts van
Leiden aan te leggen. Het getal pantserschepen in dit vak bedraagt 6 of 8.
De Heer nen Bnnn Poonruenist, die een gelegenheid om offensief tegen
i den vüand te kunnen optreden, zeer wenschelük acht, en zulk een gelegen-
; heid, voor zooveel het 2-de vak betreft, geluk reeds vermeld is, heeft gezocht
i i bg Alkmaar, meent voor het 3-de vak een positie tot offensief optreden ge-
; t vonden te hebben tusschen Oegstgeest en Vfarmond. Bh elk plan van verde-
; diging is het een hoofdregel er naar te streven, zich de gelegenheid te ver-
z , schaffen om ook aanvallend tegenover den vijand te kunnen te werk gaan, en
het is dus zeer natuurlijk dat de Schrijver, dat voorschrift indachtig, heeft
> getracht met züne tactiek, waarbü de vüand van het verdere land wordt afge-
j sloten, te verbinden het denkbeeld om dien vüand op een geschikt oogenblik
s aan te vallen. Is bij het 2-de vak Alkmaar, als liggende in het midden der
­ oostelüke afsluitlijn, gekozen tot kern der daar ontworpen verschanste stelling,
- voor- het 3-de vak zou de Schrijver op overeenkomstige wgze aan Haarlem als
2 middelpunt voor een offensieve positie de voorkeur hebben gegeven, maar
­ hij heeft daarvan afgezien, gelet op de bezwaren om Haarlem aan de westzgde
2 ff door werken te omgeven. Van daar dat, voor het 3-de vak, een gelegenheid
a tot offensief handelen in het zuiden is gezocht, en wel door het aanleggen van
t tijdelijke werken, bu de bruggen over de Dinsdagsclie Wetering en ten noorden
, Q van de brug bg Oegstgeest over het Nieuwe kanaal. Tusschen laatstbedoeld