HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 38

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

XI:
36
l"ï
niet tijdig bezetten van de kust, volgens het thans besproken stelsel, geenszins
V zeker ­- ik veroorloofde mij er hiervoren reeds op te wijzen e- dat de in
l vijand vóór onze komst niet de een of andere belangrijke terreinafsoheiding ­ i
heeft bezet, ofgwel zich van een of meer overgangspunten van het Noord-
1 hollandseh kanaal heeft meester gemaakt, in welk geval het nut der in ge- ,
roedheid gebrachte stellingen geheel zou komen te vervallen. Ik erken da.t, ig
r wanneer vóór het tijdstip van vertrek der vijandelhke vloot, of , beter gezegd -­
g daar dat tijdstip bij den snellen overtocht zeer goed voor ons kan worden j
‘% verborgen gehouden - vóór het oogenblik waarop de landingsvloot geseind
jj wordt, geen legerafdeeling nabij de kust aanwezig is, het bezit van vooraf
ingeriohte stellingen tot het tegenhouden van den gelandeu vijand, bij een snel
j oprukken van onze troepen en tegenover een niet büzonder actieven vijand,
4 het middel zou kunnen zijn om wellicht nog eenigermate de nadeelige gevolgen
{ af te wenden der fout, mijns inziens begaan door het te laat afzenden van
troepen naar de kust. Beter ware het echter altijd de hierbedoelde fout niet
t te begaan. Denkt men zich een gedeelte van het leger tijdig ter plaatse aan-
wezig, dan vervallen voor een goed deel de argumenten, die zgn bijgebracht
" om de noodzakelükheid te betoogen van het maken van verschanste stellingen.
, Mocht het ons in dat geval al mislukken den vijand te beletten voet aan wal
te zetten, dan zullen wh toch niet verder behoeven terug te gaan dan noodig
is, om een voor de passieve verdediging gunstige stelling te bezetten, gelijk
gj. het Hollandsche polderland er zoovele aanbiedt. Belette niet Dnnivnnns, na
'_ het voor ons ongelukkige gevecht bij Calantsoog, door het bezetten der
stelling Petten-Oude Sluis, achter de Ooster-egalement-sloot in den polder
l de Zype, aan het Engelsche leger verder in Noord-Holland door te dringen,
en hield hg daardoor niet tevens dat leger opgesloten binnen een zeer smalle
I strook gronds, die voor de troepen geen hulpmiddelen aanbood? Toch was
, die stelling niet te voren in gereedheid gebracht. Dat DAENDELS haar na 1
i weinige dagen verliet, om een meer achtervvaartsche positie te bezetten, was 3
een gevolg van het niet opdagen van versterking en van de omstandigheid, dat i"
de stelling - 4 a 5 uren lang -­ op den duur te uitgestrekt was voor de li
slechts 8000 man sterke macht over welke hü te beschikken had.
Tot hiertoe is nog niet gesproken van de mogelijkheid eener landing op de
oostkust van Noord­Holland als nevenoperatie; een handeling die, naar het rnij ·
toeschijnt, geenszins onuitvoerbaar is, wanneer bijv. Duitsohland meester is
van de oostelijke gewesten. Met behulp der stoombooten en andere vaartui­
gen, die de vgand in de genoemde provinciën aantreft, zou het hem, bijge­
i · staan door zijne gepantserde stoomkanonneerbooten, bij gebrek aan genoegzame fi
px, maritieme middelen of aan waakzaamheid onzerznds , wel eens kunnen geluk-
ken in weinige uren een troepenafileeling naar een der Noordhollandsehe =j
havens of naar eenig ander punt der oostkust van Noord­Holland over te
i brengen. Tegen zulk een aanval bieden de afsluitstellingen op de westkust
geen voorziening; en mocht een onderneming als de hierbedoelde plaats hebben ,
l
l
i
in s o