HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 37

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

35
3-de vak. Van dat kanaal tot aan het Nieuwe en het Katwijksche kanaal; j
4-de >> Van het Katwüksche kanaal tot den Nieuwen Waterweg van j
Rotterdam naar zee. l
In het eerste vak is het Noordhollandsch kanaal de hoofdverdedigingslün.
Bij de bruggen, welke hier vijf in getal zün, moeten even zoovele tüdelijke
werken worden opgeworpen, en om het zuidwaarts uitwijken aan den vüand r
te beletten worden twee schansen verlangd, de eene bij Petten, de andere j
bij de aansluiting van den Slaperdük met den Schoorlschen zeedük. In dit i
vak moeten alzoo worden aangelegd 7 werken, elk te wapenen met 4 vuur- j
monden, positie­geschut, terwijl op het kanaal 6 pantservaartuigen noodig
worden geacht. Aldus ingericht, zal deze stelling, volgens den Schrüver,
met een voorloopige bezetting van 4 bataljons infanterie en 1 compagnie A
vestingartillerie eenige dagen te verdedigen zijn. j
jj In het tweede vak wordt de hoofdverdedigingslü n gevormd door het Noord-
hollandsch kanaal tot aan het Alkmaarder-meer, waar de lijn sluit aan de
inundatiën der geprojecteerde Amsterdamsche linie. Over dit gedeelte van het j
kanaal worden, behalve de bruggen in en bij Alkmaar, alleen bü Schoorldam
en bij den tol aan het eind van den Zuurvenschen dijk bruggen aangetroffen- j
Aangezien, uithoofde van den spoorwegdijk, een verdediging van Alkmaar en ;
van het kanaal nabij die plaats ondoenlijk wordt geacht, wenscht de Schrijver ii
aan de westzijde van de stad een verschanste legerplaats te maken, welke met l
de beide vleugels aan het kanaal leunt. Daartoe worden vereischt9 schansen,
hetgeen, met de op te werpen schans bij Schoorldam, een totaal geeft van ;
*10 schansen, elk te wapenen met 4 vuurmonden. Als voorloopige bezettingen
T; zijn daartoe noodig 8 a ’10 bataljons infanterie, met 2 a 4 batterijen veld-
artillerie, waarvan 4 bataljons met 2 batterijen te Alkmaar, tevens als reserve,
worden geplaatst. Met die macht, waarbn nog te voegen een getal van 6
pantservaartuigen, vermeent de Schrüver dat het hierbesproken vak eenigen
tüd tegen overmacht zal zijn vast te houden.
Aangezien den vijand alzoo niet belet wordt op de westkust van Holland te
landen, maar hü eerst bij het Noordhollandsch kanaal tegenstand ontmoet, I
terwijl de ontworpen Amsterdamsche stelling zich noordwaarts uitstrekt tot A
de Schermer en de Beemster, zoo volgt daaruit -- op het voorgenomen offensief _
optreden uit deze stellingen wordt nader teruggekomen - dat de regeling, volgens i
jg den Heer DEN BEER, voor zooveel de twee eerste vakken betreft, eigenlük ;
alleen strekt om het bezetten van het gedeelte van Noord­Holland ten noorden
van de lijn Edam­Purmerend­Knollendam, en ten oosten van het Noord- I
Hollandsch kanaal aan den vijand te verhinderen. Is dat doel van zoo over-
E wegend belang om daarvoor alleen de aanschaiïing te rechtvaardigen van 6
pantservaartuigen en voorts den aanleg van een getal van 17 tjjdelüke wer- I
ken; dit laatste op een oogenblik, wanneer, vooral wat schansarbeid betreft, I
elders, en met name in de stelling van Amsterdam, zoovéél zal zijn te ver-
richten, dat in elk geval volstrekt noodig is? Bovendien zün wü, bij een

­n,__mm. eir. , ,,_r__ ..,. . ,, , e , nr «