HomeOver: Onze kustverdedigingPagina 36

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 7.53 MB

PDF (Volledig document), 41.57 MB

l ii
L
s ii
l ir
j- nemen dat een vijand, in het onderstelde geval, bezuiden het Noordzee­kanaal
j zal trachten te landen. Daarom moet, bü het beramen van maatregelen tot
i afwering eener landing op onze kust, het oog vooral op het gedeelte dezer
laatste tusschen de beide meergenoemde waterwegen gericht zgn. Terwgl
i ten noorden van het Zeekanaal met observatie kan worden volstaan, welke
liêlálk l'Il(:‘,€l` in het bljZOl'ldGl` aan de I'GS€I`VC­C3.V2tl€I'l€ ZOU kllllllêïl Opg€(],I'3,g`€Il
worden, een observatie in dien zin, dat alles moet voorbereid zgn om, des
vereischt, ook hier in den kortstmogelijken tijd tegen een landing te kunnen
optreden, moeten wij het grootste deel onzer tot kustverdediging bestemde
legeraüleeling op het vak lNijk-Hoek van Holland bheenhouden. Dit vak heeft
i een lengte, langs de kust gemeten, van nog geen 12 uur gaans, en van
‘ Velzen tot den Haag loopt de spoorweg op gemiddeld 1 uur afstand en nage-
l noeg evenwijdig aan de kust. Is hier dus tijdig een divisie van het leger opge-
steld, die behoorlijk hare maatregelen heeft kunnen nemen, dan zün er, bij
samenwerking met de zeemacht, veel kansen dat een landing, op dit gedeelte
der kust ondernomen, zal worden verijdeld. Die kansen zullen nog aanmer­
kelük toenemen, bijaldien niet een, maar twee divisiën voor de verdediging
der kust kunnen worden aangewezen.
i Gaan wij thans na, hoedanig de Heer DEN BEER POORTUGAEL het voort-
. rukken van den gelanden vüand wil beletten.
Hg wenscht daartoe de kuststrook van den Helder tot den Nieuwen Maas-
mond in vier vakken te verdeelen, zoodanig dat voor de afsluitlün partij wordt
getrokken van de terreinafscheidingen, welke ons land aanbiedt, meer be-
paald van de scheepvaart- en uitwateringskanalen, en dat de vüand opgesloten
wordt gehouden binnen een zoo klein mogelüke strook van de kust. Achter
1 de kanalen wordt de vijand afgewacht, en om hunne verdediging meer kracht
bij te zetten, wenscht de Schrijver op de kanalen kleine vaartuigen, tegen
veldgeschut gepantserd en elk een kanon van 12 cM. voerende, te stationneeren,
en voorts de bruggen over de kanalen door tijdelijke, in oorlogstijd op te
p werpen schansen, af te sluiten. Aldus ingericht zullen de hierbedoelde stel-
1 lingen, volgens den Heer DEN BEER, de gelegenheid aanbieden om met een
kleine macht den vijand te beletten zich uit te breiden, waardoor zün toe- *
stand, zoolang hij geen haven bezit, onzeker is en gevaarlük kan worden.
Deze handelwijze, om den vüand alzoo binnen een zeker terreingedeelte te “
beperken en den toegang tot het verdere land te ontzeggen, wordt door den
Schrijver zeer eigenaardig >>af- en opsluitingstactiek" genoemd. Zü is een toe- ïï
passing van de beginselen, volgens welke de polderoorlog dient gevoerd te
worden.
» De vier vakken, waarin de Heer DEN BEER de kuststrook verdeelt, strekken
1 zich uit als volgt:
l 1-ste vak. Van Huisduinen tot nabü Petten, bij den Schoorlschen zeedijk;
2-de » Van den Schoorlschen zeedhk tot aan het Kanaal door Holland
op zijn smalst ;
ii